Giz­li­lik Politikası

Giz­li­lik Politikası

Şir­ke­timi­ze gös­ter­miş olduğu­nuz ilgiden dolayı çok mem­nunuz. Ver­i­le­rin kor­un­ması, Chris­ti­an Kähler — Form­Flex GmbH yöne­timi için öze­l­lik­le yüksek bir önce­liğe sahiptir. Chris­ti­an Kähler — Form­Flex GmbH şir­ke­t­i­nin inter­net say­fa­larının kul­lanımı, her­han­gi bir kişisel veri belir­til­mek­si­zin müm­kündür. Ancak, bir veri sahibi web sitemiz aracılığıy­la özel kur­um­sal hiz­met­le­ri kul­lan­mak isterse, kişisel ver­i­le­rin işlen­me­si gerekli ola­bi­lir. Kişisel ver­i­le­rin işlen­me­si gere­kliy­se ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, gen­el­lik­le veri sahib­i­nin onayını alırız.

Bir veri sahib­i­nin adı, adresi, e‑posta adresi veya telefon numa­rası gibi kişisel ver­i­le­rin işlen­me­si, her zaman Chris­ti­an Kähler — GmbH için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma düzen­le­mele­ri­ne uygun ola­cak­tır. İşbu veri koruma beyanı ile şir­ke­timiz, top­la­dığımız, kul­lan­dığımız ve işle­diği­miz kişisel ver­i­le­rin nite­liği, kapsamı ve amacı hak­kın­da kamuoy­unu bil­gi­len­dir­mek iste­mek­te­dir. Ayrıca, veri sahip­le­ri bu veri koruma beyanı aracılığıy­la hakları konu­sun­da bilgilendirilir.

Kon­tro­lör olarak Chris­ti­an Kähler — Form­Flex GmbH, bu web sitesi aracılığıy­la işlenen kişisel ver­i­le­rin en eksik­siz şekilde kor­un­masını sağla­mak için çok sayıda teknik ve orga­ni­zasyo­nel önlem uygu­lamış­tır. Bununla bir­lik­te, İnt­ern­et tabanlı veri ile­tim­lerinde her zaman güven­lik açıkları ola­bi­lir, bu nedenle mutlak koruma garanti edi­le­mez. Bu nedenle, her veri sahibi kişisel ver­i­le­ri­ni bize alter­na­tif yol­lar­la, örneğin tele­fon­la ilet­mek­te serbesttir.

Tanım­lar
Chris­ti­an Kähler — Form­Flex GmbH’nin veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönet­me­liği (GDPR) yayın­lanır­ken Avrupa Direk­ti­fi ve Yönet­me­liği (EC) tarafın­dan kul­lanılan terim­le­re dayan­m­akt­a­dır. Giz­li­lik poli­ti­k­amız hem kamuoyu hem de müşte­ri­le­ri­miz ve iş orta­klarımız için okun­ması ve anlaşıl­ması kolay olmalı­dır. Bunu sağla­mak için, kul­lanılan terim­le­ri önceden açıkla­mak isti­yo­ruz. Bu giz­li­lik poli­ti­k­asın­da diğer­ler­inin yanı sıra aşağı­da­ki terim­le­ri kullanıyoruz:

(a) kişisel veriler
Kişisel veri, kimliği belirli veya belir­len­ebi­lir gerçek kişiye (bundan böyle “veri sahibi” olarak anıla­cak­tır) ilişkin her türlü bilgi anlamı­na gel­mek­te­dir. Tanım­lana­bi­lir bir gerçek kişi, doğru­dan veya dolaylı olarak, öze­l­lik­le bir isim, kimlik numa­rası, konum ver­i­le­ri, çevri­mi­çi bir tanım­layıcı gibi bir tanım­layıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fizik­sel, fizyo­lo­jik, genetik, zihin­sel, eko­no­mik, kül­tür­el veya sosyal kim­liği­ne özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bul­u­n­a­rak tanım­lana­bi­len kişidir.

(b) ilgili kişi
Veri sahibi, kişisel ver­i­le­ri kon­tro­lör tarafın­dan işlenen tanım­lan­mış veya tanım­lana­bi­lir her­han­gi bir gerçek kişi anlamı­na gelir.

c) İşleme
İşleme, toplama, kay­det­me, düzen­le­me, dosya­la­ma, depo­la­ma, uyar­la­ma veya değiş­tir­me, geri alma, danışma, kul­lan­ma, iletim yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kul­lanı­ma sunma, hizala­ma veya bir­leş­tir­me, kısıt­la­ma, silme veya imha etme gibi oto­ma­tik yol­lar­la olsun veya olmasın kişisel veriler üzerinde ger­çe­kleş­ti­ri­len her­han­gi bir işlem veya işlem­ler dizisidir.

d) İşl­em­en­in kısıt­lan­ması
İşl­em­en­in kısıt­lan­ması, sakla­nan kişisel ver­i­le­rin gele­cek­te işlen­me­si­ni sınır­lan­dır­mak amacıy­la işaretlenmesidir.

e) Profil Oluş­tur­ma
Profil oluş­tur­ma, bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel husus­ları değer­len­dir­mek, öze­l­lik­le de söz konusu gerçek kişinin işteki per­form­an­sı, eko­no­mik durumu, sağlığı, kişisel ter­cih­le­ri, ilgi alan­ları, güve­ni­lir­liği, dav­ranışı, konumu veya konum değişi­k­liği ile ilgili husus­ları analiz etmek veya tahmin etmek için söz konusu kişisel ver­i­le­rin kul­lanıl­masını içeren kişisel ver­i­le­rin her­han­gi bir oto­ma­tik işleme biçimidir.

f) Takma adlan­dır­ma
Takma ad verme, kişisel ver­i­le­rin, söz konusu ek bil­gi­le­rin ayrı olarak tut­ul­ması ve kişisel ver­i­le­rin kimliği belirli veya belir­len­ebi­lir bir gerçek kişiye atfe­dil­me­me­si­ni sağla­mak için teknik ve orga­ni­zasyo­nel önlem­le­re tabi olması koşu­luy­la, kişisel ver­i­le­rin ek bil­gi­ler kul­lanıl­ma­dan artık belirli bir veri sahi­bi­yle ilişki­len­di­ri­le­meye­ceği şekilde işlenmesidir.

(g) kon­tro­lör veya işle­me­den sorumlu kişi
Kon­tro­lör veya işle­me­den sorumlu kişi, kişisel ver­i­le­rin işlen­me­s­i­nin ama­çlarını ve ara­çlarını tek başına veya baş­kalarıy­la bir­lik­te belir­ley­en gerçek veya tüzel kişi, kamu oto­ri­te­si, kurum veya diğer organ­dır. Söz konusu işleme faa­li­y­e­t­i­nin amaç ve ara­çlarının Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafın­dan belir­len­diği hal­ler­de, kon­tro­lör veya kon­tro­lörün belir­len­me­si­ne ilişkin spe­si­fik kri­ter­ler Birlik veya Üye Devlet hukuku kap­samın­da öngörülebilir.

(h) İşl­emcil­er
İşl­eyici, kon­tro­lör adına kişisel ver­i­le­ri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu oto­ri­te­si, ajans veya diğer organ anlamı­na gelir.

i) Alıcı
Alıcı, üçüncü taraf olsun veya olmasın, kişisel ver­i­le­rin ifşa edil­diği gerçek veya tüzel kişi, kamu oto­ri­te­si, kurum veya diğer organ anlamı­na gelir. Ancak, Birlik veya Üye Devlet hukuku kap­samın­da belirli bir soruş­tur­ma yetkisi bağlamın­da kişisel veri ala­bil­ecek makam­lar alıcı olarak kabul edilmeyecektir.

j) Üçüncü
Üçüncü taraf, veri sahibi, kon­tro­lör, işleyici ve kon­tro­lör veya işleyici­nin doğru­dan sor­um­lu­luğu altında kişisel ver­i­le­ri işle­meye yetkili kişiler dışında bir gerçek veya tüzel kişi, kamu oto­ri­te­si, kurum veya diğer organ anlamı­na gelir.

k) Rıza
Rıza, veri sahib­i­nin ken­di­si­yle ilgili kişisel ver­i­le­rin işlen­me­si­ni kabul ettiği­ni belirt­tiği bir beyan veya başka bir açık olumlu eylem şeklin­de veri sahib­i­nin iste­kler­inin özgürce ver­il­miş belirli ve bil­gi­len­di­ril­miş bir gös­ter­ge­si anlamı­na gelecektir.

1. bi̇r bakişta veri̇ koruma

Genel bil­gi­ler
Aşağı­da­ki bil­gi­ler, bu web site­si­ni ziyaret ettiği­niz­de kişisel ver­i­ler­ini­ze ne olduğu­na dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanım­lana­bil­eceği­niz her türlü veridir. Veri koruma konu­sun­da detaylı bilgi için lütfen bu metnin altında yer alan veri koruma bey­anımı­za bakınız.

Bu web site­sin­de veri toplama

Bu web site­sin­de veri toplan­masın­dan kim sor­um­lu­dur?
Bu web site­sin­de veri işleme, web sitesi ope­ra­törü tarafın­dan ger­çe­kleş­ti­ri­lir. İlet­işim bil­gi­le­ri­ni bu veri koruma bey­anının “Sorumlu kuruluş hak­kın­da bil­gi­ler” bölü­mün­de bulabilirsiniz.

Ver­i­ler­ini­zi nasıl topluyo­ruz?
Ver­i­ler­iniz bir yandan sizin bize sağla­manız­la toplanır. Bu, örneğin bir ile­tişim formuna gir­diği­niz veriler olabilir.

Diğer veriler, web site­si­ni ziyaret ettiği­niz­de BT sis­tem­le­ri­miz tarafın­dan oto­ma­tik olarak veya sizin izni­niz­le toplanır. Bunlar çoğun­luk­la teknik ver­i­ler­dir (örn. inter­net tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görün­tü­le­me süresi). Bu veriler, bu web site­si­ne gir­diği­niz anda oto­ma­tik olarak toplanır.

Ver­i­ler­ini­zi ne için kul­lanıyo­ruz?
Ver­i­le­rin bir kısmı, web site­s­i­nin hatasız bir şekilde sunul­masını sağla­mak için toplanır. Diğer veriler kul­lanıcı dav­ranışını­zı analiz etmek için kullanılabilir.

Ver­i­ler­iniz­le ilgili hangi haklara sahip­si­niz?
Sakla­nan kişisel ver­i­ler­ini­zin kaynağı, alıcısı ve amacı hak­kın­da ist­ediği­niz zaman ücret­siz olarak bilgi alma hakkına sahip­si­niz. Ayrıca bu ver­i­le­rin düzel­til­me­si­ni veya silin­me­si­ni talep etme hakkına da sahip­si­niz. Veri işleme için onay ver­diy­sen­iz, bu onayı ist­ediği­niz zaman gelecek için iptal ede­bi­lir­si­niz. Ayrıca, belirli dur­um­lar­da kişisel ver­i­ler­ini­zin işlen­me­s­i­nin kısıt­lan­masını talep etme hakkına da sahip­si­niz. Ayrıca, yetkili denetim makamı­na şikay­et­te bulunma hakkına sahipsiniz.

Bu ve veri koruma konu­sund­a­ki diğer soru­larınız hak­kın­da ist­ediği­niz zaman bizimle ile­tişi­me geçebilirsiniz.

Analiz ara­çları ve üçüncü taraf ara­çları
Bu web site­si­ni ziyaret ederken, gezinme dav­ranışınız ista­tis­tik­sel olarak analiz edi­le­bi­lir. Bu, esas olarak sözde analiz pro­gram­ları ile yapılır.

Bu analiz pro­gram­ları­na ilişkin ayrın­tılı bil­gi­ler aşağı­da­ki veri koruma bey­anın­da bulunabilir.

2. barın­dır­ma ve içerik dağıtım ağları (CDN)

Harici barın­dır­ma
Bu web sitesi harici bir hizmet sağlayıcı (barın­dırıcı) tarafın­dan barın­dırılm­akt­a­dır.
Bu web site­sin­de topla­nan kişisel veriler, barın­dırıcının sunu­cu­ların­da saklanır. Bu, IP adres­le­ri, ile­tişim tale­p­le­ri, meta ve ile­tişim ver­i­le­ri, söz­leş­me ver­i­le­ri, ile­tişim bil­gi­le­ri, isimler, web sitesi erişim­le­ri ve bir web sitesi aracılığıy­la oluş­turulan diğer ver­i­le­ri içe­re­bi­lir, ancak bun­lar­la sınırlı değildir.

Hoster, potan­si­yel ve mevcut müşte­ri­le­ri­mi­ze karşı söz­leş­me­nin yerine geti­ril­me­si amacıy­la (DSGVO Madde 6 para­graf 1 litre b) ve çevri­mi­çi tekli­fimi­zin pro­fe­syo­nel bir sağlayıcı tarafın­dan güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlan­ması amacıy­la kul­lanılır (DSGVO Madde 6 para­graf 1 litre f).

Hos­te­ri­miz ver­i­ler­ini­zi yal­nız­ca hizmet yüküm­lülü­k­le­ri­ni yerine getir­mek için gerekli olduğu ölçüde işleye­cek ve bu ver­i­ler­le ilgili tali­mat­larımı­za uyacaktır.

Aşağı­da­ki barın­dırıcıyı kullanıyoruz:

Host Europe GmbH
Han­sestras­se 111
51149 Köln

Görevli işleme söz­leş­me­s­i­nin imzal­an­ması
Veri koru­maya uygun işle­meyi sağla­mak için, barın­dırıcımız­la görevli işleme söz­leş­me­si imzaladık.

3 Genel notlar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma
Bu say­fa­ların ope­ra­tör­le­ri kişisel ver­i­ler­ini­zin kor­un­masını çok ciddiye alm­akt­a­dır. Kişisel ver­i­ler­ini­zi gizli ve yasal veri koruma düzen­le­mele­ri­ne ve bu veri koruma bey­anı­na uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web site­si­ni kul­lan­dığınız­da, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanım­lana­bil­eceği­niz ver­i­ler­dir. Bu giz­li­lik poli­ti­k­ası hangi ver­i­le­ri top­la­dığımı­zı ve bunları ne için kul­lan­dığımı­zı açıklam­akt­a­dır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıl­dığını da açıklar.

İnt­ern­et üzerinden veri ile­timin­de (örneğin e‑posta ile ile­tişim) güven­lik açıkları ola­bil­eceği­ni belirt­mek isteriz. Ver­i­le­rin üçüncü taraf­ların erişi­mi­ne karşı tam olarak kor­un­ması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hak­kın­da not
Bu web site­sin­de veri işle­me­den sorumlu kuruluş şudur:

Form­Flex GmbH
Georg-Ohm-Str. 6
23617 Sto­ckels­dorf

Telefon: 0451 889620
E‑posta: reha@formflex.de

Kon­tro­lör, kişisel ver­i­le­rin (örneğin isimler, e‑posta adres­le­ri, vb.) işlenme ama­çlarını ve ara­çlarını tek başına veya baş­kalarıy­la bir­lik­te belir­ley­en gerçek veya tüzel kişidir.

Saklama süresi
Bu giz­li­lik poli­ti­k­asın­da daha spe­si­fik bir saklama süresi belir­til­me­diği sürece, kişisel ver­i­ler­iniz, ver­i­le­rin işlenme amacı artık geçerli olma­ya­na kadar bizde kal­a­cak­tır. Silin­me­si için haklı bir talepte bulun­ursanız veya veri işleme izni­ni­zi iptal eder­se­niz, kişisel ver­i­ler­ini­zi sakla­mak için yasal olarak izin verilen başka neden­le­ri­miz olma­dığı sürece ver­i­ler­iniz sili­ne­cek­tir (örneğin, vergi veya ticaret hukuku kap­samın­da saklama sürele­ri); ikinci durumda, bu neden­ler artık geçerli olma­dığın­da veriler silinecektir.

Yasa gereği veri koruma görev­li­si
Şir­ke­timiz için bir veri koruma görev­li­si atadık.

Chris­ti­an Kähler — Form­Flex GmbH
Georg-Ohm-Str. 6
23617 Sto­ckels­dorf

Telefon: 0451 889620
E‑posta: reha@formflex.de

ABD’ye veri akt­arımı hak­kın­da not
Diğer şey­le­rin yanı sıra, ABD mer­kez­li şir­ket­le­rin ara­çları web site­mi­ze entegre edil­miş­tir. Bu araçlar aktif olduğun­da, kişisel ver­i­ler­iniz ilgili şir­ket­le­rin ABD sunu­cu­ları­na akt­arıla­bi­lir. ABD’nin AB veri koruma hukuku anlamın­da güvenli bir üçüncü ülke olma­dığını belirt­mek isteriz. ABD şir­ket­le­ri, kişisel ver­i­le­ri güven­lik makam­ları­na teslim etmekle yüküm­lü­dür ve veri sahibi olarak siz buna karşı yasal işlem başla­tamaz­sınız. Bu nedenle, ABD makam­larının (örneğin istih­bar­at ser­vis­le­ri) ABD sunu­cu­ların­da bulunan ver­i­ler­ini­zi göze­t­le­me amacıy­la işle­me­si, değer­len­dir­mesi ve kalıcı olarak sakla­ması göz ardı edi­le­mez. Bu işleme faa­li­y­et­le­ri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işleme izni­ni­zi iptal etme
Birçok veri işleme işlemi yal­nız­ca açık izni­niz­le müm­kündür. Daha önce vermiş olduğu­nuz onayı ist­ediği­niz zaman iptal ede­bi­lir­si­niz. İptale kadar ger­çe­kleş­ti­ri­len veri işle­me­nin yasal­lığı iptal­den etkilenmez.

Özel dur­um­lar­da ver­i­le­rin toplan­ması­na ve doğru­dan pazar­la­ma­ya itiraz etme hakkı (Madde 21 DSGVO)
VERİLERİN İŞLENMESİ MADDEYE DAYANIYORSA. 6 ABS. 1 LIT. E VEYA F DSGVO, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KIŞISEL VERILERINIZIN IŞLENMESINE ISTEDIĞINIZ ZAMAN ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFILLEME IÇIN DE GEÇERLIDIR. IŞLEMENIN DAYANDIĞI ILGILI YASAL DAYANAK BU VERI KORUMA BEYANINDA BULUNABILIR. İTİRAZ EDERSENİZ, İŞLEME İÇİN ÇIKARLARINIZA, HAKLARINIZA VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZE ÜSTÜN GELEN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEDİĞİMİZ VEYA İŞLEME YASAL TALEPLERİN OLUŞTURULMASI, UYGULANMASI VEYA SAVUNULMASI İÇİN OLMADIĞI SÜRECE KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ (DSGVO MADDE 21(1) KAPSAMINDA İTİRAZ).

KIŞISEL VERILERINIZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA IŞLENIYORSA, BU TÜR PAZARLAMA AMACIYLA SIZINLE ILGILI KIŞISEL VERILERIN IŞLENMESINE ISTEDIĞINIZ ZAMAN ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU AYNI ZAMANDA BU TÜR DOĞRUDAN PAZARLAMA ILE BAĞLANTILI OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFIL OLUŞTURMA IÇIN DE GEÇERLIDIR. İTİRAZ ETMENİZ HALİNDE, KİŞİSEL VERİLERİNİZ DAHA SONRA DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (ALMAN VERİ KORUMA KANUNU MADDE 21 (2) UYARINCA İTİRAZ).

Yetkili denetim makamı­na itiraz hakkı
GDPR’nin ihlal edil­me­si duru­mun­da, veri sahip­ler­inin, öze­l­lik­le ikamet etti­kle­ri, çalış­tıkları veya iddia edilen ihlalin ger­çe­kleş­tiği Üye Dev­let­te­ki bir denetim makamı­na itiraz etme hakkı vardır. İtiraz hakkı, diğer idari veya adli başvuru yol­ları­na halel getirmez.

Veri taşına­bi­lir­liği hakkı
İzn­in­ize daya­n­a­rak veya bir söz­leş­me­nin yerine geti­ril­me­si için oto­ma­tik olarak işle­diği­miz ver­i­le­rin size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafın­dan okuna­bi­lir bir format­ta teslim edil­me­si­ni sağlama hakkına sahip­si­niz. Ver­i­le­rin başka bir denet­leyici­ye doğru­dan akt­arıl­masını talep eder­se­niz, bu yal­nız­ca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

SSL veya TLS şifr­ele­me
Bu site, güven­lik neden­le­ri­yle ve site ope­ra­törü olarak bize gön­der­diği­niz sipa­riş­ler veya sorular gibi gizli içe­riğin ile­timi­ni korumak için SSL veya TLS şifr­ele­me kul­lanır. Şif­re­len­miş bir bağlan­tıyı, tarayıcını­zın adres satırının “http://” yerine “https://” olarak değiş­me­sin­den ve tarayıcı satırınız­da­ki kilit sem­bolün­den anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifr­e­le­me­si etkin­leş­ti­ri­lir­se, bize ilet­tiği­niz veriler üçüncü taraf­l­ar­ca okunamaz.

Bilgi, silme ve düzelt­me
Yürür­lük­te­ki yasal hüküm­ler çer­çe­ve­sin­de, sakla­nan kişisel ver­i­ler­iniz, bun­ların kaynağı ve alıcısı ve veri işle­me­nin amacı hak­kın­da ist­ediği­niz zaman ücret­siz bilgi alma ve varsa bu ver­i­le­ri düzelt­me veya silme hakkına sahip­si­niz. Bu ve kişisel veriler konu­sund­a­ki diğer soru­larınız­la ilgili olarak ist­ediği­niz zaman bizimle ile­tişi­me geçebilirsiniz.

İşl­em­eyi kısıt­la­ma hakkı
Kişisel ver­i­ler­ini­zin işlen­me­s­i­nin kısıt­lan­masını talep etme hakkına sahip­si­niz. Bu amaçla ist­ediği­niz zaman bizimle ile­tişi­me geçe­bi­lir­si­niz. İşl­em­eyi kısıt­la­ma hakkı aşağı­da­ki dur­um­lar­da mevcuttur:

 • Tarafımız­ca tutulan kişisel ver­i­ler­ini­zin doğru­luğu­na itiraz eder­se­niz, bunu doğru­la­mak için gen­el­lik­le zamana ihti­yacımız ola­cak­tır. İnc­e­leme süresi boyunca, kişisel ver­i­ler­ini­zin işlen­me­s­i­nin kısıt­lan­masını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel ver­i­ler­ini­zin işlen­me­si hukuka aykırı olarak gerçekleşmişse/gerçekleşiyorsa, silme yerine veri işle­me­nin kısıt­lan­masını talep edebilirsiniz.
 • Kişisel ver­i­ler­ini­ze artık ihti­yacımız yoksa, ancak yasal tale­p­le­ri uygu­la­mak, sav­un­mak veya uygu­la­mak için ihti­yacınız varsa, kişisel ver­i­ler­ini­zin silin­me­si yerine işlen­me­s­i­nin kısıt­lan­masını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Madde 21 para­grafı uyarın­ca bir iti­raz­da bul­un­mak ister­se­niz. 1 DSGVO, sizin ve bizim çıkarl­arımız arasın­da bir denge kur­ul­malı­dır. Kimin çıkarl­arının üstün geldiği henüz belir­len­me­diği sürece, kişisel ver­i­ler­ini­zin işlen­me­s­i­nin kısıt­lan­masını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel ver­i­ler­ini­zin işlen­me­si­ni kısıt­la­dıy­sanız, bu veriler — saklan­manın yanı sıra — yal­nız­ca sizin izni­niz­le veya yasal tale­p­le­rin oluş­tur­ul­ması, uygu­lan­ması veya savunul­ması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının kor­un­ması veya Avrupa Birliği veya bir Üye Dev­le­tin önemli kamu yararı neden­le­ri­yle işlenebilir.

Reklam e‑postalarına itiraz
Künye yüküm­lülüğü kap­samın­da yayın­la­nan ile­tişim ver­i­ler­inin, açıkça talep edil­me­miş reklam ve bil­gi­len­dir­me mate­ryal­ler­inin gön­de­ril­me­si için kul­lanıl­ması­na itiraz edi­yo­ruz. Say­fa­ların ope­ra­tör­le­ri, örneğin spam e‑postalar yoluyla isten­mey­en reklam bil­gi­ler­inin gön­de­ril­me­si duru­mun­da yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. bu web si̇tesi̇nde veri̇ toplama

Çerez­ler
İnt­ern­et say­fa­larımız­da “çerez­ler” kul­lanılm­akt­a­dır. Çerez­ler küçük metin dosya­ları­dır ve ter­mi­nal ciha­zını­za her­han­gi bir zarar ver­mez­ler. Bunlar ya bir oturum süres­in­ce geçici olarak (oturum çerez­le­ri) ya da ter­mi­nal ciha­zınız­da kalıcı olarak (kalıcı çerez­ler) saklanır. Oturum çerez­le­ri ziya­re­t­i­ni­zin sonunda oto­ma­tik olarak silinir. Kalıcı çerez­ler, siz ken­di­niz silene kadar veya web tarayıcınız tarafın­dan oto­ma­tik olarak sili­ne­ne kadar ter­mi­nal ciha­zınız­da saklanır.

Bazı dur­um­lar­da, site­mi­ze gir­diği­niz­de ter­mi­nal ciha­zınız­da üçüncü taraf şir­ket­ler­den gelen çerez­ler de saklana­bi­lir (üçüncü taraf çerez­le­ri). Bunlar, bizim veya sizin üçüncü taraf şir­ke­tin belirli hiz­met­le­ri­ni kul­lan­manı­zı sağlar (örneğin, ödeme hiz­met­le­ri­ni işlemek için çerezler).

Çerez­le­rin çeşitli işlev­le­ri vardır. Birçok çerez teknik olarak gere­kli­dir, çünkü belirli web sitesi işlev­le­ri bunlar olmadan çalış­maz (örneğin, alış­ver­iş sepeti işlevi veya video­ların görün­tü­len­me­si). Diğer çerez­ler kul­lanıcı dav­ranışını değer­len­dir­mek veya reklam görün­tü­le­mek için kullanılır.

Elek­tro­nik ile­tişim süre­ci­ni yürüt­mek (gerekli çerez­ler) veya talep ettiği­niz belirli işlev­le­ri sağla­mak (işlev­sel çerez­ler, örneğin alış­ver­iş sepeti işlevi için) veya web site­si­ni opti­mi­ze etmek (örneğin web kit­le­si­ni ölçmek için çerez­ler) için gerekli olan çerez­ler, Madde 6 Para. 1 litre. f DSGVO, başka bir yasal dayanak belir­til­me­diği sürece. Web sitesi ope­ra­törü, hiz­met­ler­inin teknik olarak hatasız ve opti­mi­ze edilmiş bir şekilde sunul­ması için çerez­le­ri saklam­ak­ta meşru bir men­faa­te sahiptir. Çerez­le­rin saklan­ması için onay talep edil­miş­se, söz konusu çerez­le­rin saklan­ması yal­nız­ca bu onaya dayanır (Madde 6 para­graf 1 lit. a DSGVO); onay her­han­gi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcını­zı, çerez­le­rin ayar­lan­ması hak­kın­da bil­gi­len­di­ril­ecek ve yal­nız­ca birey­sel dur­um­lar­da çerez­le­re izin verecek, belirli dur­um­lar için veya genel olarak çerez­le­rin kabul edil­me­si­ni hariç tutacak ve tarayıcıyı kapa­tır­ken çerez­le­rin oto­ma­tik olarak silin­me­si­ni etkin­leş­ti­re­cek şekilde ayar­la­ya­bi­lir­si­niz. Çerez­ler devre dışı bırakılır­sa, bu web site­s­i­nin işlev­sel­liği sınırlı olabilir.

Çerez­le­rin üçüncü taraf şir­ket­ler tarafın­dan veya analiz amacıy­la kul­lanıl­ması duru­mun­da, bu veri koruma beyanı çer­çe­ve­sin­de sizi bu konuda ayrıca bil­gi­len­di­re­ceğiz ve gere­kir­se onayını­zı talep edeceğiz.

Borlabs Cookie ileçerez onayı
Web sitemiz, tarayıcınız­da belirli çerez­le­rin depol­an­ması­na ilişkin onayını­zı almak ve bunu veri koru­ması­na uygun bir şekilde bel­g­ele­mek için Borlabs Cookie’nin çerez onayı tekno­lo­ji­si­ni kul­lanır.
Bu tekno­lo­ji­nin sağlayıcısı Borlabs — Ben­ja­min A. Born­schein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (bundan sonra Borlabs olarak anılacaktır).

Web site­mi­ze gir­diği­niz­de, tarayıcınız­da ver­diği­niz onayları veya bu onayların ipta­li­ni sakla­yan bir Borlabs çerezi saklanır. Bu veriler Borlabs çerez sağlayıcısı ile paylaşılmaz.

Topla­nan veriler, siz bizden sil­me­mi­zi veya Borlabs çere­zi­ni ken­di­niz sil­me­mi­zi talep edene kadar veya ver­i­le­rin saklan­ma amacı artık geçerli olma­ya­na kadar sakla­na­cak­tır. Zorunlu yasal saklama sürele­ri bundan etki­len­mez. Borlabs Çere­zin­in veri işle­me­si­ne ilişkin ayrın­tılar https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ adresin­de bulunabilir.

Borlabs çerez onay tekno­lo­ji­si­nin kul­lanımı, çerez­le­rin kul­lanımı için yasal olarak gerekli onayları almak için yapılır. Bunun yasal daya­nağı Madde 6 para­grafı­dır. 1 S. 1 lit. c GDPR.

Sunucu günlük dosya­ları
Say­fa­ların sağlayıcısı, tarayıcını­zın oto­ma­tik olarak bize ilet­tiği sunucu günlük dosya­ları olarak adlan­dırılan bil­gi­le­ri oto­ma­tik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

 • Tarayıcı türü ve sürümü
 • Kul­lanılan işletim sistemi
 • Yön­lend­iren URL
 • Erişen bil­gi­say­arın ana bil­gi­sayar adı
 • Sunucu isteği­nin zamanı
 • IP adresi

Bu veriler diğer veri kay­nakları ile birleştirilmemiştir.

Bu ver­i­le­rin toplan­ması Madde 6 para­grafı­na dayan­m­akt­a­dır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi ope­ra­törü, web site­s­i­nin teknik olarak hatasız bir şekilde sunul­ması ve opti­mi­ze edil­me­si konu­sun­da meşru bir men­faa­te sahiptir — bu amaçla sunucu günlük dosya­larının kay­de­dil­me­si gerekir.

İlet­işim formu
İlet­işim formu aracılığıy­la bize soru gön­der­ir­se­niz, orada ver­diği­niz ile­tişim bil­gi­le­ri de dahil olmak üzere, talep for­mund­a­ki bil­gi­ler­iniz, talebin işlen­me­si amacıy­la ve takip eden tale­p­ler duru­mun­da tarafımız­dan sakla­na­cak­tır.
Bu ver­i­le­ri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu ver­i­le­rin işlen­me­si Madde 6 para­grafı­na dayan­m­akt­a­dır. 1 litre. b DSGVO, tale­bi­niz bir söz­leş­me­nin ifasıy­la ilgili olduğu veya söz­leş­me öncesi önlem­le­rin uygu­lan­ması için gerekli olduğu sürece. Diğer tüm dur­um­lar­da, işleme, bize yönel­ti­len soru­ların etkili bir şekilde ele alın­ması­na ilişkin meşru men­faa­ti­mi­ze (DSGVO Madde 6 Para­graf 1 Bent f) veya talep edil­miş­se onayını­za (DSGVO Madde 6 Para­graf 1 Bent a) dayanmaktadır.

İlet­işim formuna gir­diği­niz veriler, sil­me­mi­zi talep edene, saklama izni­ni­zi iptal edene veya ver­i­le­rin saklan­ma amacı artık geçerli olma­ya­na kadar (örneğin, sor­gu­nu­zu işle­meyi tamam­la­dık­tan sonra) bizde kal­a­cak­tır. Zorunlu yasal hüküm­ler — öze­l­lik­le saklama sürele­ri — etki­len­me­den kalır.

E‑posta, telefon veya faks yoluyla talep
Bizimle e‑posta, telefon veya faks yoluyla ile­tişi­me geçer­se­niz, ortaya çıkan tüm kişisel veriler (ad, talep) dahil olmak üzere tale­bi­niz, tale­bi­ni­zin işlen­me­si amacıy­la tarafımız­dan sakla­na­cak ve işle­n­e­cek­tir. Bu ver­i­le­ri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu ver­i­le­rin işlen­me­si Madde 6 para­grafı­na dayan­m­akt­a­dır. 1 litre. b DSGVO, tale­bi­niz bir söz­leş­me­nin ifasıy­la ilgili olduğu veya söz­leş­me öncesi önlem­le­rin uygu­lan­ması için gerekli olduğu sürece. Diğer tüm dur­um­lar­da, işleme, bize yönel­ti­len soru­ların etkili bir şekilde ele alın­ması­na ilişkin meşru men­faa­ti­mi­ze (DSGVO Madde 6 Para­graf 1 Bent f) veya talep edil­miş­se onayını­za (DSGVO Madde 6 Para­graf 1 Bent a) dayanmaktadır.

İlet­işim tale­p­le­ri aracılığıy­la bize gön­der­diği­niz veriler, sil­me­mi­zi talep edene, sakla­mak için ver­diği­niz izni iptal edene veya ver­i­le­rin saklan­ma amacı artık geçerli olma­ya­na kadar (örneğin, tale­bi­ni­zi işle­meyi tamam­la­dık­tan sonra) bizde kal­a­cak­tır. Zorunlu yasal hüküm­ler — öze­l­lik­le yasal saklama sürele­ri — etki­len­me­den kalır.

Bu web site­si­ne kayıt
Site­de­ki ek öze­l­li­kle­ri kul­lan­mak için bu web site­si­ne kayıt ola­bi­lir­si­niz. Bu amaçla girilen ver­i­le­ri yal­nız­ca kayıt olduğu­nuz ilgili teklif veya hizmeti kul­lan­mak amacıy­la kul­lanırız. Kayıt sırasın­da istenen zorunlu bil­gi­ler eksik­siz olarak sağlan­malı­dır. Aksi tak­dir­de kaydı reddedeceğiz.

Önemli değişi­k­li­k­ler için, örneğin teklif kap­samın­da veya teknik olarak gerekli değişi­k­li­k­ler duru­mun­da, sizi bu şekilde bil­gi­len­dir­mek için kayıt sırasın­da verilen e‑posta adresi­ni kullanırız.

Kayıt sırasın­da girilen veriler, kayıtla kurulan kul­lanıcı ilişki­si­nin uygu­lan­ması ve gere­kir­se başka söz­leş­mele­rin başla­tıl­ması amacıy­la işlenir (DSGVO Madde 6 Para­graf 1 Bent b).

Kayıt sırasın­da topla­nan veriler, bu web site­sin­de kayıtlı olduğu­nuz sürece tarafımız­dan sakla­na­cak ve daha sonra sili­ne­cek­tir. Yasal saklama sürele­ri bundan etkilenmez.

5. anali̇z ara­çla­ri ve reklamcilik

Google Ana­ly­tics
Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Ana­ly­tics’in işlev­le­ri­ni kul­lan­m­akt­a­dır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

Google Ana­ly­tics, web sitesi ope­ra­törü­nün web sitesi ziya­re­t­çi­ler­inin dav­ranışlarını analiz etme­si­ni sağlar. Bunu yapar­ken, web sitesi ope­ra­törü sayfa görün­tü­le­mele­ri, kalış süresi, kul­lanılan işletim sis­tem­le­ri ve kul­lanıcının kökeni gibi çeşitli kul­lanım ver­i­le­ri­ni alır. Bu veriler Google tarafın­dan ilgili kul­lanıcıya veya son ciha­zı­na atanan bir pro­fil­de özetlenebilir.

Google Ana­ly­tics, kul­lanıcı dav­ranışını analiz etmek amacıy­la kul­lanıcının tanın­masını sağla­yan tekno­lo­ji­ler kul­lanır (örn. çerez­ler veya cihaz parmak izi). Google tarafın­dan bu web site­s­i­nin kul­lanımı hak­kın­da topla­nan bil­gi­ler gen­el­lik­le ABD’­de­ki bir Google sunu­cusuna akt­arılır ve orada saklanır.

Bu analiz aracının kul­lanımı Madde 6 para­grafı­na dayan­m­akt­a­dır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi ope­ra­törü, hem web site­si­ni hem de reklam­larını opti­mi­ze etmek için kul­lanıcı dav­ranışını analiz etme konu­sun­da meşru bir men­faa­te sahiptir. İlgili bir onay talep edil­miş­se (örneğin çerez­le­rin saklan­ması için onay), işleme yal­nız­ca Madde 6 Para­grafı­na daya­n­a­rak ger­çe­kleş­ti­ri­lir. 1 litre. bir DSGVO; onay her­han­gi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD’ye veri akt­arımı AB Komisyonu’nun stand­art söz­leş­me mad­de­le­ri­ne dayan­m­akt­a­dır. Ayrın­tılar burada bul­una­bi­lir: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonim­leş­tir­me
Bu web site­sin­de IP anonim­leş­tir­me işle­vi­ni etkin­leşt­ir­dik. Bu, IP adres­i­ni­zin ABD’ye ile­til­me­den önce Google tarafın­dan Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Eko­no­mik Alanı Anlaş­ması­na taraf olan diğer ülkel­er­de kısal­tıla­cağı anlamı­na gelir. Sadece istis­nai dur­um­lar­da tam IP adresi ABD’­de­ki bir Google sunu­cusuna ile­til­ecek ve orada kısal­tıla­cak­tır. Bu web site­s­i­nin ope­ra­törü adına, Google bu bil­gi­le­ri web site­si­ni kul­lanımını­zı değer­len­dir­mek, web sitesi etkin­liği hak­kın­da raporlar der­le­mek ve web sitesi ope­ra­törü­ne web sitesi etkin­liği ve inter­net kul­lanımı ile ilgili diğer hiz­met­le­ri sağla­mak amacıy­la kul­la­na­cak­tır. Google Ana­ly­tics’in bir parçası olarak tarayıcınız tarafın­dan ile­ti­len IP adresi, diğer Google ver­i­le­ri­yle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı eklen­ti­si
Aşağı­da­ki bağlan­tı­da bulunan tarayıcı eklen­ti­si­ni indirip yük­leye­rek ver­i­ler­ini­zin Google tarafın­dan toplan­masını ve işlen­me­si­ni önley­e­bi­lir­si­niz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Ana­ly­tics’in kul­lanıcı ver­i­le­ri­ni nasıl işle­diği hak­kın­da daha fazla bilgiyi Goo­g­le’ın giz­li­lik poli­ti­k­asın­da bula­bi­lir­si­niz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sipariş işleme
Google ile bir sipariş işleme söz­leş­me­si imzala­dık ve Google Ana­ly­tics’i kul­lanır­ken Alman veri koruma yetki­li­ler­inin katı gerek­sinim­le­ri­ni tam olarak uyguluyoruz.

Google Ana­ly­tics ile demo­gra­fik öze­l­li­k­ler
Bu web sitesi, Google reklam ağı dahi­lin­de web sitesi ziya­re­t­çi­le­ri­ne uygun reklam­ları gös­ter­ebil­mek için Google Ana­ly­tics’in “demo­gra­fik öze­l­li­k­ler” işle­vi­ni kul­lanır. Bu, site ziya­re­t­çi­ler­inin yaşı, cin­si­y­e­ti ve ilgi alan­ları hak­kın­da ifade­ler içeren raporl­arın oluş­tur­ul­ması­na olanak tanır. Bu veriler Goo­g­le’ın ilgi alanına dayalı reklam­ların­dan ve üçüncü taraf sağlayıcıların ziya­re­t­çi ver­i­lerinden gel­mek­te­dir. Bu veriler belirli bir kişiye ata­na­maz. Bu işlevi ist­ediği­niz zaman Google hes­a­bınız­da­ki reklam ayarl­arı aracılığıy­la devre dışı bıra­ka­bi­lir veya “Veri topla­ma­ya itiraz” mad­desin­de göste­ril­diği gibi ver­i­ler­ini­zin Google Ana­ly­tics tarafın­dan toplan­masını genel olarak yasaklayabilirsiniz.

Saklama süresi
Google tarafın­dan kul­lanıcı ve etkin­lik düzeyin­de sakla­nan ve çerez­le­re, kul­lanıcı tanım­layıcıları­na (örn. kul­lanıcı kimliği) veya reklam kim­li­kle­ri­ne (örn. Dou­ble­Click çerez­le­ri, Android reklam kimliği) bağlı veriler 14 ay sonra anonim­leş­ti­ri­lir veya silinir. Ayrın­tılar aşağı­da­ki bağlan­tı­da bul­una­bi­lir: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. e‑Ticaret ve ödeme sağlayıcıları

Ver­i­le­rin işlen­me­si (müşteri ve söz­leş­me ver­i­le­ri)
Kişisel ver­i­le­ri yal­nız­ca yasal ilişki­nin kur­ul­ması, içeriği veya değiş­ti­ril­me­si için gerekli oldu­kları ölçüde toplar, işler ve kul­lanırız (envan­ter ver­i­le­ri). Bu, Madde 6 para­grafı teme­lin­de yapılır. 1 litre. b Bir söz­leş­me­nin veya söz­leş­me öncesi önlem­le­rin yerine geti­ril­me­si için ver­i­le­rin işlen­me­si­ne izin veren DSGVO. Bu web site­s­i­nin kul­lanımıy­la ilgili kişisel ver­i­le­ri (kul­lanım ver­i­le­ri) yal­nız­ca kul­lanıcının hizmeti kul­lan­masını sağla­mak veya bunun için ücret almak için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız.

Topla­nan müşteri ver­i­le­ri, sipa­rişin tamam­lan­masın­dan veya iş ilişki­si­nin sona erme­sin­den sonra sili­ne­cek­tir. Yasal saklama sürele­ri bundan etkilenmez.

Çevri­mi­çi mağ­aza­lar, bayiler ve mal sev­ki­ya­tı için söz­leş­me­nin imzal­an­ması üzerine veri akt­arımı
Kişisel ver­i­le­ri üçüncü taraf­la­ra yal­nız­ca söz­leş­me­nin işlen­me­si çer­çe­ve­sin­de gerekli olması halinde, örneğin mall­arın tes­li­ma­tı ile görev­len­di­ri­len şir­ket­le­re veya ödeme işle­mi­yle görev­len­di­ri­len kredi kuru­luşu­na ile­ti­yo­ruz. Ver­i­le­rin daha fazla iletimi ger­çe­kleş­mez veya yal­nız­ca iletime açıkça izin ver­me­niz duru­mun­da ger­çe­kleşir. Ver­i­ler­iniz, örneğin reklam amaçlı olarak, açık izniniz olmadan üçüncü taraf­la­ra aktarılmayacaktır.

Veri işle­me­nin temeli Madde 6 para­grafı­dır. 1 litre. b Bir söz­leş­me­nin veya söz­leş­me öncesi önlem­le­rin yerine geti­ril­me­si için ver­i­le­rin işlen­me­si­ne izin veren DSGVO.

Hizmet ve dijital içerik söz­leş­mele­ri yapılır­ken veri akt­arımı
Kişisel ver­i­le­ri üçüncü taraf­la­ra yal­nız­ca söz­leş­me­nin işlen­me­si bağlamın­da gerekli olması halinde, örneğin ödemeyi işle­mek­le görev­len­di­ri­len kredi kuru­luşu­na aktarıyoruz.

Ver­i­le­rin daha fazla iletimi ger­çe­kleş­mez veya yal­nız­ca iletime açıkça izin ver­me­niz duru­mun­da ger­çe­kleşir. Ver­i­ler­iniz, örneğin reklam amaçlı olarak, açık izniniz olmadan üçüncü taraf­la­ra aktarılmayacaktır.

Veri işle­me­nin temeli Madde 6 para­grafı­dır. 1 litre. b Bir söz­leş­me­nin veya söz­leş­me öncesi önlem­le­rin yerine geti­ril­me­si için ver­i­le­rin işlen­me­si­ne izin veren DSGVO.

Scroll to Top
Cart
 • No products in the cart.