Giz­li­lik Politikası

Giz­li­lik Politikası

Şir­ke­timi­ze gös­ter­miş olduğu­nuz ilgiden dolayı çok mem­nu­nuz. Veri­le­rin kor­un­ması, Chris­ti­an Kähler — Form­Flex GmbH yönetimi için öze­l­lik­le yüksek bir önce­liğe sahip­tir. Chris­ti­an Kähler — Form­Flex GmbH şir­ke­t­i­nin inter­net say­fa­larının kul­lanı­mı, her­han­gi bir kişisel veri belir­til­mek­si­zin müm­kün­dür. Ancak, bir veri sahibi web sitemiz aracılığıy­la özel kur­um­sal hiz­met­le­ri kul­lan­mak isterse, kişisel veri­le­rin işlen­me­si gerekli ola­bi­lir. Kişisel veri­le­rin işlen­me­si gere­kliy­se ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genel­lik­le veri sahib­i­nin onayını alırız.

Bir veri sahib­i­nin adı, adresi, e‑posta adresi veya telefon numa­rası gibi kişisel veri­le­rin işlen­me­si, her zaman Chris­ti­an Kähler — GmbH için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma düzen­lemele­ri­ne uygun ola­cak­tır. İşbu veri koruma beyanı ile şir­ke­timiz, top­la­dığı­mız, kul­lan­dığı­mız ve işle­diği­miz kişisel veri­le­rin nite­liği, kapsamı ve amacı hak­kın­da kamuoyunu bil­gi­len­dir­mek iste­mek­te­dir. Ayrıca, veri sahip­le­ri bu veri koruma beyanı aracılığıy­la hakları konusun­da bilgilendirilir.

Kon­tro­lör olarak Chris­ti­an Kähler — Form­Flex GmbH, bu web sitesi aracılığıy­la işlenen kişisel veri­le­rin en eksik­siz şekilde kor­un­masını sağla­mak için çok sayıda teknik ve orga­ni­za­syo­nel önlem uygu­l­amış­tır. Bununla bir­lik­te, İnt­ern­et tabanlı veri ile­tim­lerin­de her zaman güven­lik açı­kları ola­bi­lir, bu nedenle mutlak koruma garanti edi­le­mez. Bu nedenle, her veri sahibi kişisel veri­leri­ni bize alter­na­tif yol­lar­la, örneğin tele­fon­la ilet­mek­te serbesttir.

Tanım­lar
Chris­ti­an Kähler — Form­Flex GmbH’nin veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönet­me­liği (GDPR) yay­ın­lanır­ken Avrupa Direk­ti­fi ve Yönet­me­liği (EC) tarafın­dan kul­lanılan terim­le­re day­an­makt­a­dır. Giz­li­lik poli­tikamız hem kamuoyu hem de müşte­ri­le­ri­miz ve iş orta­kları­mız için okun­ması ve anlaşıl­ması kolay olmalı­dır. Bunu sağla­mak için, kul­lanılan terim­le­ri önceden açı­kla­mak isti­yo­ruz. Bu giz­li­lik poli­ti­kasın­da diğer­ler­i­nin yanı sıra aşağı­da­ki terim­le­ri kullanıyoruz:

(a) kişisel veriler
Kişisel veri, kimliği belirli veya belir­le­ne­bi­lir gerçek kişiye (bundan böyle “veri sahibi” olarak anıla­cak­tır) ilişkin her türlü bilgi anlamı­na gel­mek­te­dir. Tanım­lana­bi­lir bir gerçek kişi, doğ­ru­dan veya dolaylı olarak, öze­l­lik­le bir isim, kimlik numa­rası, konum veri­le­ri, çevri­mi­çi bir tanım­lay­ıcı gibi bir tanım­lay­ıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiz­ik­sel, fizyo­lo­jik, genetik, zihin­sel, eko­no­mik, kül­türel veya sosyal kim­liği­ne özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bul­unarak tanım­lana­bi­len kişidir.

(b) ilgili kişi
Veri sahibi, kişisel veri­le­ri kon­tro­lör tarafın­dan işlenen tanım­lan­mış veya tanım­lana­bi­lir her­han­gi bir gerçek kişi anlamı­na gelir.

c) İşleme
İşleme, toplama, kay­detme, düzen­le­me, dos­ya­l­a­ma, depo­la­ma, uyar­la­ma veya değiş­tir­me, geri alma, danışma, kul­lan­ma, iletim yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kul­lanı­ma sunma, hiz­a­l­a­ma veya bir­leş­tir­me, kısıt­la­ma, silme veya imha etme gibi oto­ma­tik yol­lar­la olsun veya olmasın kişisel veriler üzerin­de ger­çe­kleş­ti­ri­len her­han­gi bir işlem veya işlem­ler dizisidir.

d) İşl­em­en­in kısıt­lan­ması
İşl­em­en­in kısıt­lan­ması, sak­la­nan kişisel veri­le­rin gele­cek­te işlen­me­si­ni sınır­lan­dır­mak amacıy­la işaretlenmesidir.

e) Profil Oluş­tur­ma
Profil oluş­tur­ma, bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel husus­ları değer­len­dir­mek, öze­l­lik­le de söz konusu gerçek kişinin işteki per­forman­sı, eko­no­mik durumu, sağlığı, kişisel ter­cih­le­ri, ilgi alan­ları, güve­ni­lir­liği, dav­ranışı, konumu veya konum değişik­liği ile ilgili husus­ları analiz etmek veya tahmin etmek için söz konusu kişisel veri­le­rin kul­lanıl­masını içeren kişisel veri­le­rin her­han­gi bir oto­ma­tik işleme biçimidir.

f) Takma adlan­dır­ma
Takma ad verme, kişisel veri­le­rin, söz konusu ek bil­gi­le­rin ayrı olarak tutul­ması ve kişisel veri­le­rin kimliği belirli veya belir­le­ne­bi­lir bir gerçek kişiye atfe­dil­me­me­si­ni sağla­mak için teknik ve orga­ni­za­syo­nel önlem­le­re tabi olması koşu­luy­la, kişisel veri­le­rin ek bil­gi­ler kul­lanılm­a­dan artık belirli bir veri sahi­bi­yle ilişki­len­di­ri­le­meye­ceği şekilde işlenmesidir.

(g) kon­tro­lör veya işle­me­den sorumlu kişi
Kon­tro­lör veya işle­me­den sorumlu kişi, kişisel veri­le­rin işlen­me­s­i­nin ama­çlarını ve ara­çlarını tek başına veya baş­ka­larıy­la bir­lik­te belir­ley­en gerçek veya tüzel kişi, kamu oto­ri­te­si, kurum veya diğer organ­dır. Söz konusu işleme faa­li­y­e­t­i­nin amaç ve ara­çlarının Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafın­dan belir­len­diği hal­lerde, kon­tro­lör veya kon­tro­lö­rün belir­len­me­si­ne ilişkin spe­si­fik kri­ter­ler Birlik veya Üye Devlet hukuku kap­samın­da öngörülebilir.

(h) İşl­emcil­er
İşl­eyici, kon­tro­lör adına kişisel veri­le­ri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu oto­ri­te­si, ajans veya diğer organ anlamı­na gelir.

i) Alıcı
Alıcı, üçüncü taraf olsun veya olmasın, kişisel veri­le­rin ifşa edil­diği gerçek veya tüzel kişi, kamu oto­ri­te­si, kurum veya diğer organ anlamı­na gelir. Ancak, Birlik veya Üye Devlet hukuku kap­samın­da belirli bir soruş­tur­ma yetkisi bağlamın­da kişisel veri ala­bile­cek makam­lar alıcı olarak kabul edilmeyecektir.

j) Üçüncü
Üçüncü taraf, veri sahibi, kon­tro­lör, işleyici ve kon­tro­lör veya işleyici­nin doğ­ru­dan sor­um­lu­luğu altında kişisel veri­le­ri işle­meye yetkili kişiler dışında bir gerçek veya tüzel kişi, kamu oto­ri­te­si, kurum veya diğer organ anlamı­na gelir.

k) Rıza
Rıza, veri sahib­i­nin ken­di­si­yle ilgili kişisel veri­le­rin işlen­me­si­ni kabul ettiği­ni belirt­tiği bir beyan veya başka bir açık olumlu eylem şek­lin­de veri sahib­i­nin iste­k­ler­i­nin özgürce ver­il­miş belirli ve bil­gi­len­di­ril­miş bir gös­ter­ge­si anlamı­na gelecektir.

1. bi̇r bakişta veri̇ koruma

Genel bil­gi­ler
Aşağı­da­ki bil­gi­ler, bu web site­si­ni ziyaret ettiği­niz­de kişisel veri­ler­i­ni­ze ne olduğu­na dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanım­lana­bile­ceği­niz her türlü veridir. Veri koruma konusun­da detaylı bilgi için lütfen bu metnin altında yer alan veri koruma bey­anı­mı­za bakınız.

Bu web sitesin­de veri toplama

Bu web sitesin­de veri toplan­masın­dan kim sor­um­lu­dur?
Bu web sitesin­de veri işleme, web sitesi ope­ra­tö­rü tarafın­dan ger­çe­kleş­ti­ri­lir. İlet­işim bil­gi­leri­ni bu veri koruma bey­anının “Sorumlu kuruluş hak­kın­da bil­gi­ler” bölü­mün­de bulabilirsiniz.

Veri­ler­i­ni­zi nasıl top­luyo­ruz?
Veri­ler­i­niz bir yandan sizin bize sağla­manız­la toplanır. Bu, örneğin bir ile­tişim formuna gir­diği­niz veriler olabilir.

Diğer veriler, web site­si­ni ziyaret ettiği­niz­de BT sis­tem­le­ri­miz tarafın­dan oto­ma­tik olarak veya sizin izni­niz­le toplanır. Bunlar çoğun­luk­la teknik veril­erdir (örn. inter­net taray­ıcısı, işletim sistemi veya sayfa görün­tü­le­me süresi). Bu veriler, bu web site­si­ne gir­diği­niz anda oto­ma­tik olarak toplanır.

Veri­ler­i­ni­zi ne için kul­lanıyo­ruz?
Veri­le­rin bir kısmı, web site­s­i­nin hatasız bir şekilde sun­ul­masını sağla­mak için toplanır. Diğer veriler kul­lanıcı dav­ranışını­zı analiz etmek için kullanılabilir.

Veri­ler­i­niz­le ilgili hangi haklara sahip­si­niz?
Sak­la­nan kişisel veri­ler­i­ni­zin kaynağı, alıcısı ve amacı hak­kın­da istediği­niz zaman ücret­siz olarak bilgi alma hakkına sahip­si­niz. Ayrıca bu veri­le­rin düzeltil­me­si­ni veya silin­me­si­ni talep etme hakkına da sahip­si­niz. Veri işleme için onay ver­diy­se­niz, bu onayı istediği­niz zaman gelecek için iptal ede­bi­lir­si­niz. Ayrıca, belirli durum­lar­da kişisel veri­ler­i­ni­zin işlen­me­s­i­nin kısıt­lan­masını talep etme hakkına da sahip­si­niz. Ayrıca, yetkili denetim makamı­na şikay­et­te bulunma hakkına sahipsiniz.

Bu ve veri koruma konusunda­ki diğer soru­larınız hak­kın­da istediği­niz zaman bizimle ile­tişi­me geçebilirsiniz.

Analiz ara­çları ve üçüncü taraf ara­çları
Bu web site­si­ni ziyaret ederken, gezinme dav­ranışınız ista­tis­tik­sel olarak analiz edi­le­bi­lir. Bu, esas olarak sözde analiz pro­gram­ları ile yapılır.

Bu analiz pro­gram­ları­na ilişkin ayrın­tılı bil­gi­ler aşağı­da­ki veri koruma bey­anın­da bulunabilir.

2. barın­dır­ma ve içerik dağıtım ağları (CDN)

Harici barın­dır­ma
Bu web sitesi harici bir hizmet sağlay­ıcı (barın­dırıcı) tarafın­dan barın­dırılm­akt­a­dır.
Bu web sitesin­de topla­n­an kişisel veriler, barın­dırıcının sunu­cu­ların­da sak­lanır. Bu, IP adres­le­ri, ile­tişim talep­le­ri, meta ve ile­tişim veri­le­ri, söz­leş­me veri­le­ri, ile­tişim bil­gi­le­ri, isimler, web sitesi erişim­le­ri ve bir web sitesi aracılığıy­la oluş­turu­lan diğer veri­le­ri içe­re­bi­lir, ancak bun­lar­la sınırlı değildir.

Hoster, pot­an­si­yel ve mevcut müşte­ri­le­ri­mi­ze karşı söz­leş­me­nin yerine geti­ril­me­si amacıy­la (DSGVO Madde 6 para­graf 1 litre b) ve çevri­mi­çi teklif­imi­zin pro­fe­syo­nel bir sağlay­ıcı tarafın­dan güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlan­ması amacıy­la kul­lanılır (DSGVO Madde 6 para­graf 1 litre f).

Hos­te­ri­miz veri­ler­i­ni­zi yalnız­ca hizmet yüküm­lülük­leri­ni yerine getir­mek için gerekli olduğu ölçüde işleye­cek ve bu veri­ler­le ilgili tali­ma­tları­mı­za uyacaktır.

Aşağı­da­ki barın­dırıcıyı kullanıyoruz:

Host Europe GmbH
Han­se­stras­se 111
51149 Köln

Görevli işleme söz­leş­me­s­i­nin imza­lan­ması
Veri koru­maya uygun işle­meyi sağla­mak için, barın­dırıcı­mız­la görevli işleme söz­leş­me­si imzaladık.

3 Genel notlar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma
Bu say­fa­ların ope­ra­tör­le­ri kişisel veri­ler­i­ni­zin kor­un­masını çok ciddiye alm­akt­a­dır. Kişisel veri­ler­i­ni­zi gizli ve yasal veri koruma düzen­lemele­ri­ne ve bu veri koruma bey­anı­na uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web site­si­ni kul­lan­dığınız­da, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanım­lana­bile­ceği­niz veril­erdir. Bu giz­li­lik poli­ti­kası hangi veri­le­ri top­la­dığı­mı­zı ve bunları ne için kul­lan­dığı­mı­zı açı­kla­makt­a­dır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıl­dığını da açıklar.

İnt­ern­et üzerin­den veri ile­timin­de (örneğin e‑posta ile ile­tişim) güven­lik açı­kları ola­bile­ceği­ni belirt­mek isteriz. Veri­le­rin üçüncü taraf­ların erişi­mi­ne karşı tam olarak kor­un­ması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hak­kın­da not
Bu web sitesin­de veri işle­me­den sorumlu kuruluş şudur:

Form­Flex GmbH
Georg-Ohm-Str. 6
23617 Sto­ckels­dorf

Telefon: 0451 889620
E‑posta: reha@formflex.de

Kon­tro­lör, kişisel veri­le­rin (örneğin isimler, e‑posta adres­le­ri, vb.) işlenme ama­çlarını ve ara­çlarını tek başına veya baş­ka­larıy­la bir­lik­te belir­ley­en gerçek veya tüzel kişidir.

Saklama süresi
Bu giz­li­lik poli­ti­kasın­da daha spe­si­fik bir saklama süresi belir­til­me­di­ği sürece, kişisel veri­ler­i­niz, veri­le­rin işlenme amacı artık geçerli olma­ya­na kadar bizde kala­cak­tır. Silin­me­si için haklı bir talepte bulun­ur­sanız veya veri işleme izni­ni­zi iptal eder­seniz, kişisel veri­ler­i­ni­zi sakla­mak için yasal olarak izin verilen başka neden­le­ri­miz olm­a­dığı sürece veri­ler­i­niz sili­ne­cek­tir (örneğin, vergi veya ticaret hukuku kap­samın­da saklama sürele­ri); ikinci durumda, bu neden­ler artık geçerli olm­a­dığın­da veriler silinecektir.

Yasa gereği veri koruma görev­li­si
Şir­ke­timiz için bir veri koruma görev­li­si atadık.

Chris­ti­an Kähler — Form­Flex GmbH
Georg-Ohm-Str. 6
23617 Sto­ckels­dorf

Telefon: 0451 889620
E‑posta: reha@formflex.de

ABD’ye veri aktarı­mı hak­kın­da not
Diğer şey­lerin yanı sıra, ABD mer­kez­li şir­ket­le­rin ara­çları web sit­emi­ze entegre edil­miş­tir. Bu araçlar aktif olduğun­da, kişisel veri­ler­i­niz ilgili şir­ket­le­rin ABD sunu­cu­ları­na aktarı­la­bi­lir. ABD’nin AB veri koruma hukuku anlamın­da güvenli bir üçüncü ülke olm­a­dığını belirt­mek isteriz. ABD şir­ket­le­ri, kişisel veri­le­ri güven­lik makam­ları­na teslim etmekle yüküm­lü­dür ve veri sahibi olarak siz buna karşı yasal işlem başla­t­amazsınız. Bu nedenle, ABD makam­larının (örneğin istihbarat ser­vis­le­ri) ABD sunu­cu­ların­da bulunan veri­ler­i­ni­zi göze­t­le­me amacıy­la işle­me­si, değer­len­dir­me­si ve kalıcı olarak sakla­ması göz ardı edi­le­mez. Bu işleme faa­li­y­et­le­ri üzerin­de hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işleme izni­ni­zi iptal etme
Birçok veri işleme işlemi yalnız­ca açık izni­niz­le müm­kün­dür. Daha önce vermiş olduğu­nuz onayı istediği­niz zaman iptal ede­bi­lir­si­niz. İptale kadar ger­çe­kleş­ti­ri­len veri işle­me­nin yasal­lığı iptal­den etkilenmez.

Özel durum­lar­da veri­le­rin toplan­ması­na ve doğ­ru­dan pazar­la­ma­ya itiraz etme hakkı (Madde 21 DSGVO)
VERİLERİN İŞLENMESİ MADDEYE DAYANIYORSA. 6 ABS. 1 LIT. E VEYA F DSGVO, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KIŞISEL VERILERINIZIN IŞLENMESINE ISTEDIĞINIZ ZAMAN ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFILLEME IÇIN DE GEÇERLIDIR. IŞLEMENIN DAYANDIĞI ILGILI YASAL DAYANAK BU VERI KORUMA BEYANINDA BULUNABILIR. İTİRAZ EDERSENİZ, İŞLEME İÇİN ÇIKARLARINIZA, HAKLARINIZA VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZE ÜSTÜN GELEN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEDİĞİMİZ VEYA İŞLEME YASAL TALEPLERİN OLUŞTURULMASI, UYGULANMASI VEYA SAVUNULMASI İÇİN OLMADIĞI SÜRECE KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ (DSGVO MADDE 21(1) KAPSAMINDA İTİRAZ).

KIŞISEL VERILERINIZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA IŞLENIYORSA, BU TÜR PAZARLAMA AMACIYLA SIZINLE ILGILI KIŞISEL VERILERIN IŞLENMESINE ISTEDIĞINIZ ZAMAN ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU AYNI ZAMANDA BU TÜR DOĞRUDAN PAZARLAMA ILE BAĞLANTILI OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFIL OLUŞTURMA IÇIN DE GEÇERLIDIR. İTİRAZ ETMENİZ HALİNDE, KİŞİSEL VERİLERİNİZ DAHA SONRA DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (ALMAN VERİ KORUMA KANUNU MADDE 21 (2) UYARINCA İTİRAZ).

Yetkili denetim makamı­na itiraz hakkı
GDPR’nin ihlal edil­me­si duru­mun­da, veri sahip­ler­i­nin, öze­l­lik­le ikamet etti­kle­ri, çalış­tı­kları veya iddia edilen ihlalin ger­çe­kleş­tiği Üye Dev­let­te­ki bir denetim makamı­na itiraz etme hakkı vardır. İtiraz hakkı, diğer idari veya adli başvuru yol­ları­na halel getirmez.

Veri taşına­bi­lir­liği hakkı
İzn­in­ize daya­narak veya bir söz­leş­me­nin yerine geti­ril­me­si için oto­ma­tik olarak işle­diği­miz veri­le­rin size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafın­dan oku­na­bi­lir bir for­mat­ta teslim edil­me­si­ni sağlama hakkına sahip­si­niz. Veri­le­rin başka bir denet­leyici­ye doğ­ru­dan aktarıl­masını talep eder­seniz, bu yalnız­ca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

SSL veya TLS şifrele­me
Bu site, güven­lik neden­le­ri­yle ve site ope­ra­tö­rü olarak bize gön­der­diği­niz sipa­riş­ler veya sorular gibi gizli içe­riğin ile­ti­mi­ni korumak için SSL veya TLS şifrele­me kul­lanır. Şif­re­len­miş bir bağlan­tıyı, taray­ıcını­zın adres satırının “http://” yerine “https://” olarak değiş­mesin­den ve taray­ıcı satırınız­da­ki kilit sem­bolün­den anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifre­le­me­si etkin­leş­ti­ri­lir­se, bize ilet­tiği­niz veriler üçüncü taraf­lar­ca okunamaz.

Bilgi, silme ve düzelt­me
Yürür­lükte­ki yasal hüküm­ler çer­çe­vesin­de, sak­la­nan kişisel veri­ler­i­niz, bun­ların kaynağı ve alıcısı ve veri işle­me­nin amacı hak­kın­da istediği­niz zaman ücret­siz bilgi alma ve varsa bu veri­le­ri düzelt­me veya silme hakkına sahip­si­niz. Bu ve kişisel veriler konusunda­ki diğer soru­larınız­la ilgili olarak istediği­niz zaman bizimle ile­tişi­me geçebilirsiniz.

İşl­em­eyi kısıt­la­ma hakkı
Kişisel veri­ler­i­ni­zin işlen­me­s­i­nin kısıt­lan­masını talep etme hakkına sahip­si­niz. Bu amaçla istediği­niz zaman bizimle ile­tişi­me geçe­bi­lir­si­niz. İşl­em­eyi kısıt­la­ma hakkı aşağı­da­ki durum­lar­da mevcuttur:

 • Tarafı­mız­ca tutulan kişisel veri­ler­i­ni­zin doğ­ru­luğu­na itiraz eder­seniz, bunu doğ­ru­l­a­mak için genel­lik­le zamana ihti­yacı­mız ola­cak­tır. İnc­e­leme süresi boyunca, kişisel veri­ler­i­ni­zin işlen­me­s­i­nin kısıt­lan­masını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel veri­ler­i­ni­zin işlen­me­si hukuka aykırı olarak gerçekleşmişse/gerçekleşiyorsa, silme yerine veri işle­me­nin kısıt­lan­masını talep edebilirsiniz.
 • Kişisel veri­ler­i­ni­ze artık ihti­yacı­mız yoksa, ancak yasal talep­le­ri uygu­l­a­mak, sav­un­mak veya uygu­l­a­mak için ihti­yacınız varsa, kişisel veri­ler­i­ni­zin silin­me­si yerine işlen­me­s­i­nin kısıt­lan­masını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Madde 21 para­grafı uyarın­ca bir iti­raz­da bul­un­mak ister­seniz. 1 DSGVO, sizin ve bizim çıkarl­arı­mız arasın­da bir denge kurul­malı­dır. Kimin çıkarl­arının üstün geldiği henüz belir­len­me­di­ği sürece, kişisel veri­ler­i­ni­zin işlen­me­s­i­nin kısıt­lan­masını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel veri­ler­i­ni­zin işlen­me­si­ni kısıt­la­dıy­sanız, bu veriler — sak­lan­manın yanı sıra — yalnız­ca sizin izni­niz­le veya yasal talep­le­rin oluş­turul­ması, uygu­lan­ması veya savun­ul­ması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının kor­un­ması veya Avrupa Birliği veya bir Üye Dev­le­tin önemli kamu yararı neden­le­ri­yle işlenebilir.

Reklam e‑postalarına itiraz
Künye yüküm­lülüğü kap­samın­da yay­ın­la­n­an ile­tişim veri­ler­i­nin, açıkça talep edil­me­miş reklam ve bil­gi­len­dir­me mater­yal­ler­i­nin gön­de­ril­me­si için kul­lanıl­ması­na itiraz edi­yo­ruz. Say­fa­ların ope­ra­tör­le­ri, örneğin spam e‑postalar yoluyla isten­mey­en reklam bil­gi­ler­i­nin gön­de­ril­me­si duru­mun­da yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. bu web si̇tesi̇nde veri̇ toplama

Çerez­ler
İnt­ern­et say­fa­ları­mız­da “çerez­ler” kul­lanılm­akt­a­dır. Çerez­ler küçük metin dos­ya­ları­dır ve ter­mi­nal ciha­zını­za her­han­gi bir zarar ver­mez­ler. Bunlar ya bir oturum süre­sin­ce geçici olarak (oturum çerez­le­ri) ya da ter­mi­nal ciha­zınız­da kalıcı olarak (kalıcı çerez­ler) sak­lanır. Oturum çerez­le­ri ziya­re­t­i­ni­zin sonunda oto­ma­tik olarak silinir. Kalıcı çerez­ler, siz ken­di­niz silene kadar veya web taray­ıcınız tarafın­dan oto­ma­tik olarak sili­ne­ne kadar ter­mi­nal ciha­zınız­da saklanır.

Bazı durum­lar­da, sit­emi­ze gir­diği­niz­de ter­mi­nal ciha­zınız­da üçüncü taraf şir­ket­ler­den gelen çerez­ler de sak­lana­bi­lir (üçüncü taraf çerez­le­ri). Bunlar, bizim veya sizin üçüncü taraf şir­ke­tin belirli hiz­met­leri­ni kul­lan­manı­zı sağlar (örneğin, ödeme hiz­met­leri­ni işlemek için çerezler).

Çerez­le­rin çeşitli işlev­le­ri vardır. Birçok çerez teknik olarak gere­kli­dir, çünkü belirli web sitesi işlev­le­ri bunlar olmadan çalış­maz (örneğin, alış­ve­r­iş sepeti işlevi veya video­ların görün­tü­len­me­si). Diğer çerez­ler kul­lanıcı dav­ranışını değer­len­dir­mek veya reklam görün­tü­le­mek için kullanılır.

Elek­tro­nik ile­tişim süre­ci­ni yürüt­mek (gerekli çerez­ler) veya talep ettiği­niz belirli işlev­le­ri sağla­mak (işlev­sel çerez­ler, örneğin alış­ve­r­iş sepeti işlevi için) veya web site­si­ni opti­mi­ze etmek (örneğin web kit­le­si­ni ölçmek için çerez­ler) için gerekli olan çerez­ler, Madde 6 Para. 1 litre. f DSGVO, başka bir yasal dayanak belir­til­me­di­ği sürece. Web sitesi ope­ra­tö­rü, hiz­met­ler­i­nin teknik olarak hatasız ve opti­mi­ze edilmiş bir şekilde sun­ul­ması için çerez­le­ri sakla­mak­ta meşru bir men­faa­te sahip­tir. Çerez­le­rin sak­lan­ması için onay talep edil­miş­se, söz konusu çerez­le­rin sak­lan­ması yalnız­ca bu onaya dayanır (Madde 6 para­graf 1 lit. a DSGVO); onay her­han­gi bir zamanda iptal edilebilir.

Taray­ıcını­zı, çerez­le­rin ayar­lan­ması hak­kın­da bil­gi­len­di­rile­cek ve yalnız­ca birey­sel durum­lar­da çerez­le­re izin verecek, belirli durum­lar için veya genel olarak çerez­le­rin kabul edil­me­si­ni hariç tutacak ve taray­ıcıyı kapa­tır­ken çerez­le­rin oto­ma­tik olarak silin­me­si­ni etkin­leş­ti­re­cek şekilde ayar­laya­bi­lir­si­niz. Çerez­ler devre dışı bırakılır­sa, bu web site­s­i­nin işlev­sel­liği sınırlı olabilir.

Çerez­le­rin üçüncü taraf şir­ket­ler tarafın­dan veya analiz amacıy­la kul­lanıl­ması duru­mun­da, bu veri koruma beyanı çer­çe­vesin­de sizi bu konuda ayrıca bil­gi­len­di­re­ceğiz ve gere­kir­se onay­ını­zı talep edeceğiz.

Borlabs Cookie ileçerez onayı
Web sitemiz, taray­ıcınız­da belirli çerez­le­rin depolan­ması­na ilişkin onay­ını­zı almak ve bunu veri koru­ması­na uygun bir şekilde belg­ele­mek için Borlabs Cookie’nin çerez onayı tekno­lo­ji­si­ni kul­lanır.
Bu tekno­lo­ji­nin sağlay­ıcısı Borlabs — Ben­ja­min A. Born­schein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (bundan sonra Borlabs olarak anılacaktır).

Web sit­emi­ze gir­diği­niz­de, taray­ıcınız­da ver­diği­niz onay­l­arı veya bu onay­l­arın ipta­li­ni sakla­y­an bir Borlabs çerezi sak­lanır. Bu veriler Borlabs çerez sağlay­ıcısı ile paylaşılmaz.

Topla­n­an veriler, siz bizden sil­me­mi­zi veya Borlabs çere­zi­ni ken­di­niz sil­me­mi­zi talep edene kadar veya veri­le­rin sak­lan­ma amacı artık geçerli olma­ya­na kadar sak­la­na­cak­tır. Zorunlu yasal saklama sürele­ri bundan etki­len­mez. Borlabs Çere­zinin veri işle­me­si­ne ilişkin ayrın­tılar https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ adresin­de bulunabilir.

Borlabs çerez onay tekno­lo­ji­s­i­nin kul­lanı­mı, çerez­le­rin kul­lanı­mı için yasal olarak gerekli onay­l­arı almak için yapılır. Bunun yasal daya­nağı Madde 6 para­grafı­dır. 1 S. 1 lit. c GDPR.

Sunucu günlük dos­ya­ları
Say­fa­ların sağlay­ıcısı, taray­ıcını­zın oto­ma­tik olarak bize ilet­tiği sunucu günlük dos­ya­ları olarak adlan­dırılan bil­gi­le­ri oto­ma­tik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

 • Taray­ıcı türü ve sürümü
 • Kul­lanılan işletim sistemi
 • Yön­len­diren URL
 • Erişen bil­gi­say­arın ana bil­gi­sayar adı
 • Sunucu isteği­nin zamanı
 • IP adresi

Bu veriler diğer veri kayna­kları ile birleştirilmemiştir.

Bu veri­le­rin toplan­ması Madde 6 para­grafı­na day­an­makt­a­dır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi ope­ra­tö­rü, web site­s­i­nin teknik olarak hatasız bir şekilde sun­ul­ması ve opti­mi­ze edil­me­si konusun­da meşru bir men­faa­te sahip­tir — bu amaçla sunucu günlük dos­ya­larının kay­de­dil­me­si gerekir.

İlet­işim formu
İlet­işim formu aracılığıy­la bize soru gön­der­ir­se­niz, orada ver­diği­niz ile­tişim bil­gi­le­ri de dahil olmak üzere, talep for­munda­ki bil­gi­ler­i­niz, talebin işlen­me­si amacıy­la ve takip eden talep­ler duru­mun­da tarafı­mız­dan sak­la­na­cak­tır.
Bu veri­le­ri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu veri­le­rin işlen­me­si Madde 6 para­grafı­na day­an­makt­a­dır. 1 litre. b DSGVO, talebi­niz bir söz­leş­me­nin ifasıy­la ilgili olduğu veya söz­leş­me öncesi önlem­le­rin uygu­lan­ması için gerekli olduğu sürece. Diğer tüm durum­lar­da, işleme, bize yönel­ti­len soru­ların etkili bir şekilde ele alın­ması­na ilişkin meşru men­faa­ti­mi­ze (DSGVO Madde 6 Para­graf 1 Bent f) veya talep edil­miş­se onay­ını­za (DSGVO Madde 6 Para­graf 1 Bent a) dayanmaktadır.

İlet­işim formuna gir­diği­niz veriler, sil­me­mi­zi talep edene, saklama izni­ni­zi iptal edene veya veri­le­rin sak­lan­ma amacı artık geçerli olma­ya­na kadar (örneğin, sor­gu­nu­zu işle­meyi tamam­la­dık­t­an sonra) bizde kala­cak­tır. Zorunlu yasal hüküm­ler — öze­l­lik­le saklama sürele­ri — etki­len­me­den kalır.

E‑posta, telefon veya faks yoluyla talep
Bizimle e‑posta, telefon veya faks yoluyla ile­tişi­me geçer­seniz, ortaya çıkan tüm kişisel veriler (ad, talep) dahil olmak üzere talebi­niz, talebi­ni­zin işlen­me­si amacıy­la tarafı­mız­dan sak­la­na­cak ve işle­ne­cek­tir. Bu veri­le­ri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu veri­le­rin işlen­me­si Madde 6 para­grafı­na day­an­makt­a­dır. 1 litre. b DSGVO, talebi­niz bir söz­leş­me­nin ifasıy­la ilgili olduğu veya söz­leş­me öncesi önlem­le­rin uygu­lan­ması için gerekli olduğu sürece. Diğer tüm durum­lar­da, işleme, bize yönel­ti­len soru­ların etkili bir şekilde ele alın­ması­na ilişkin meşru men­faa­ti­mi­ze (DSGVO Madde 6 Para­graf 1 Bent f) veya talep edil­miş­se onay­ını­za (DSGVO Madde 6 Para­graf 1 Bent a) dayanmaktadır.

İlet­işim talep­le­ri aracılığıy­la bize gön­der­diği­niz veriler, sil­me­mi­zi talep edene, sakla­mak için ver­diği­niz izni iptal edene veya veri­le­rin sak­lan­ma amacı artık geçerli olma­ya­na kadar (örneğin, talebi­ni­zi işle­meyi tamam­la­dık­t­an sonra) bizde kala­cak­tır. Zorunlu yasal hüküm­ler — öze­l­lik­le yasal saklama sürele­ri — etki­len­me­den kalır.

Bu web site­si­ne kayıt
Site­de­ki ek öze­l­li­kle­ri kul­lan­mak için bu web site­si­ne kayıt ola­bi­lir­si­niz. Bu amaçla girilen veri­le­ri yalnız­ca kayıt olduğu­nuz ilgili teklif veya hizmeti kul­lan­mak amacıy­la kul­lanırız. Kayıt sırasın­da istenen zorunlu bil­gi­ler eksik­siz olarak sağlan­malı­dır. Aksi tak­dir­de kaydı reddedeceğiz.

Önemli değişik­lik­ler için, örneğin teklif kap­samın­da veya teknik olarak gerekli değişik­lik­ler duru­mun­da, sizi bu şekilde bil­gi­len­dir­mek için kayıt sırasın­da verilen e‑posta adre­si­ni kullanırız.

Kayıt sırasın­da girilen veriler, kayıtla kurulan kul­lanıcı iliş­ki­s­i­nin uygu­lan­ması ve gere­kir­se başka söz­leş­mele­rin başla­tıl­ması amacıy­la işlenir (DSGVO Madde 6 Para­graf 1 Bent b).

Kayıt sırasın­da topla­n­an veriler, bu web sitesin­de kayıtlı olduğu­nuz sürece tarafı­mız­dan sak­la­na­cak ve daha sonra sili­ne­cek­tir. Yasal saklama sürele­ri bundan etkilenmez.

5. anali̇z ara­çla­ri ve reklamcilik

Google Ana­ly­tics
Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Ana­ly­tics’in işlev­leri­ni kul­lan­makt­a­dır. Sağlay­ıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

Google Ana­ly­tics, web sitesi ope­ra­tö­rünün web sitesi ziya­re­t­çi­ler­i­nin dav­ranışlarını analiz etme­si­ni sağlar. Bunu yapar­ken, web sitesi ope­ra­tö­rü sayfa görün­tü­lemele­ri, kalış süresi, kul­lanılan işletim sis­tem­le­ri ve kul­lanıcının kökeni gibi çeşitli kul­lanım veri­leri­ni alır. Bu veriler Google tarafın­dan ilgili kul­lanıcıya veya son ciha­zı­na atanan bir pro­fil­de özetlenebilir.

Google Ana­ly­tics, kul­lanıcı dav­ranışını analiz etmek amacıy­la kul­lanıcının tanın­masını sağla­y­an tekno­lo­ji­ler kul­lanır (örn. çerez­ler veya cihaz parmak izi). Google tarafın­dan bu web site­s­i­nin kul­lanı­mı hak­kın­da topla­n­an bil­gi­ler genel­lik­le ABD’­de­ki bir Google sunu­cusu­na aktarılır ve orada saklanır.

Bu analiz aracının kul­lanı­mı Madde 6 para­grafı­na day­an­makt­a­dır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi ope­ra­tö­rü, hem web site­si­ni hem de reklam­larını opti­mi­ze etmek için kul­lanıcı dav­ranışını analiz etme konusun­da meşru bir men­faa­te sahip­tir. İlgili bir onay talep edil­miş­se (örneğin çerez­le­rin sak­lan­ması için onay), işleme yalnız­ca Madde 6 Para­grafı­na daya­narak ger­çe­kleş­ti­ri­lir. 1 litre. bir DSGVO; onay her­han­gi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD’ye veri aktarı­mı AB Komisyonu’nun stan­dart söz­leş­me mad­de­le­ri­ne day­an­makt­a­dır. Ayrın­tılar burada bul­una­bi­lir: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonim­leş­tir­me
Bu web sitesin­de IP anonim­leş­tir­me işle­vi­ni etkin­leş­tir­dik. Bu, IP adre­s­i­ni­zin ABD’ye ile­til­me­den önce Google tarafın­dan Avrupa Birliği üye ülkelerin­de veya Avrupa Eko­no­mik Alanı Anlaş­ması­na taraf olan diğer ülkel­er­de kıs­al­tıla­cağı anlamı­na gelir. Sadece istis­nai durum­lar­da tam IP adresi ABD’­de­ki bir Google sunu­cusu­na ile­tile­cek ve orada kıs­al­tıla­cak­tır. Bu web site­s­i­nin ope­ra­tö­rü adına, Google bu bil­gi­le­ri web site­si­ni kul­lanı­mını­zı değer­len­dir­mek, web sitesi etkin­liği hak­kın­da raporlar der­le­mek ve web sitesi ope­ra­tö­rü­ne web sitesi etkin­liği ve inter­net kul­lanı­mı ile ilgili diğer hiz­met­le­ri sağla­mak amacıy­la kul­la­na­cak­tır. Google Ana­ly­tics’in bir parçası olarak taray­ıcınız tarafın­dan ile­ti­len IP adresi, diğer Google veri­le­ri­yle birleştirilmeyecektir.

Taray­ıcı eklen­ti­si
Aşağı­da­ki bağlan­tı­da bulunan taray­ıcı eklen­ti­si­ni indirip yükleyerek veri­ler­i­ni­zin Google tarafın­dan toplan­masını ve işlen­me­si­ni önleye­bi­lir­si­niz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Ana­ly­tics’in kul­lanıcı veri­leri­ni nasıl işle­diği hak­kın­da daha fazla bilgiyi Goog­le’ın giz­li­lik poli­ti­kasın­da bula­bi­lir­si­niz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sipariş işleme
Google ile bir sipariş işleme söz­leş­me­si imza­la­dık ve Google Ana­ly­tics’i kul­lanır­ken Alman veri koruma yetki­li­ler­i­nin katı gereks­i­n­im­leri­ni tam olarak uyguluyoruz.

Google Ana­ly­tics ile demo­gra­fik öze­l­lik­ler
Bu web sitesi, Google reklam ağı dahilin­de web sitesi ziya­re­t­çi­le­ri­ne uygun reklam­ları gös­tere­bil­mek için Google Ana­ly­tics’in “demo­gra­fik öze­l­lik­ler” işle­vi­ni kul­lanır. Bu, site ziya­re­t­çi­ler­i­nin yaşı, cin­si­y­e­ti ve ilgi alan­ları hak­kın­da ifade­ler içeren raporl­arın oluş­turul­ması­na olanak tanır. Bu veriler Goog­le’ın ilgi alanına dayalı reklam­ların­dan ve üçüncü taraf sağlay­ıcıların ziya­re­t­çi veri­lerin­den gel­mek­te­dir. Bu veriler belirli bir kişiye atana­maz. Bu işlevi istediği­niz zaman Google hes­a­bınız­da­ki reklam ayarl­arı aracılığıy­la devre dışı bıra­ka­bi­lir veya “Veri topla­ma­ya itiraz” mad­desin­de gös­te­ril­diği gibi veri­ler­i­ni­zin Google Ana­ly­tics tarafın­dan toplan­masını genel olarak yasaklayabilirsiniz.

Saklama süresi
Google tarafın­dan kul­lanıcı ve etkin­lik düzeyin­de sak­la­nan ve çerez­le­re, kul­lanıcı tanım­lay­ıcıları­na (örn. kul­lanıcı kimliği) veya reklam kim­li­kle­ri­ne (örn. Dou­ble­Click çerez­le­ri, Android reklam kimliği) bağlı veriler 14 ay sonra anonim­leş­ti­ri­lir veya silinir. Ayrın­tılar aşağı­da­ki bağlan­tı­da bul­una­bi­lir: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. e‑Ticaret ve ödeme sağlayıcıları

Veri­le­rin işlen­me­si (müşteri ve söz­leş­me veri­le­ri)
Kişisel veri­le­ri yalnız­ca yasal iliş­ki­nin kurul­ması, içeriği veya değiş­ti­ril­me­si için gerekli oldu­kları ölçüde toplar, işler ve kul­lanırız (envan­ter veri­le­ri). Bu, Madde 6 para­grafı teme­lin­de yapılır. 1 litre. b Bir söz­leş­me­nin veya söz­leş­me öncesi önlem­le­rin yerine geti­ril­me­si için veri­le­rin işlen­me­si­ne izin veren DSGVO. Bu web site­s­i­nin kul­lanı­mıy­la ilgili kişisel veri­le­ri (kul­lanım veri­le­ri) yalnız­ca kul­lanıcının hizmeti kul­lan­masını sağla­mak veya bunun için ücret almak için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız.

Topla­n­an müşteri veri­le­ri, sipa­rişin tamam­lan­masın­dan veya iş iliş­ki­s­i­nin sona ermesin­den sonra sili­ne­cek­tir. Yasal saklama sürele­ri bundan etkilenmez.

Çevri­mi­çi mağ­aza­lar, bayiler ve mal sev­ki­ya­tı için söz­leş­me­nin imza­lan­ması üzerine veri aktarı­mı
Kişisel veri­le­ri üçüncü taraf­la­ra yalnız­ca söz­leş­me­nin işlen­me­si çer­çe­vesin­de gerekli olması halinde, örneğin mall­arın tes­li­ma­tı ile görev­len­di­ri­len şir­ket­le­re veya ödeme işle­mi­yle görev­len­di­ri­len kredi kuru­luşu­na ile­ti­yo­ruz. Veri­le­rin daha fazla iletimi ger­çe­kleş­mez veya yalnız­ca iletime açıkça izin ver­me­niz duru­mun­da ger­çe­kleşir. Veri­ler­i­niz, örneğin reklam amaçlı olarak, açık izniniz olmadan üçüncü taraf­la­ra aktarılmayacaktır.

Veri işle­me­nin temeli Madde 6 para­grafı­dır. 1 litre. b Bir söz­leş­me­nin veya söz­leş­me öncesi önlem­le­rin yerine geti­ril­me­si için veri­le­rin işlen­me­si­ne izin veren DSGVO.

Hizmet ve dijital içerik söz­leş­mele­ri yapılır­ken veri aktarı­mı
Kişisel veri­le­ri üçüncü taraf­la­ra yalnız­ca söz­leş­me­nin işlen­me­si bağlamın­da gerekli olması halinde, örneğin ödemeyi işle­mek­le görev­len­di­ri­len kredi kuru­luşu­na aktarıyoruz.

Veri­le­rin daha fazla iletimi ger­çe­kleş­mez veya yalnız­ca iletime açıkça izin ver­me­niz duru­mun­da ger­çe­kleşir. Veri­ler­i­niz, örneğin reklam amaçlı olarak, açık izniniz olmadan üçüncü taraf­la­ra aktarılmayacaktır.

Veri işle­me­nin temeli Madde 6 para­grafı­dır. 1 litre. b Bir söz­leş­me­nin veya söz­leş­me öncesi önlem­le­rin yerine geti­ril­me­si için veri­le­rin işlen­me­si­ne izin veren DSGVO.

Scroll to Top
Cart
 • No products in the cart.