Hak­kımız­da

hızlı — yetkin — güvenilir

Form­Flex® kuru­luşun­dan bu yana yüksek kali­te­li bakım yar­dımcıları ve inkon­tin­ans sarf mal­ze­mele­ri tedarik etmek­te­dir. Hede­fimiz: bu ürünler için en iyi teda­ri­k­çi olmak. Bu hedefe ulaş­manın en iyi yolunun, müşte­ri­le­ri­mi­zin ihti­ya­çları­na yanıt vermek ve inkon­tin­ans sarf mal­ze­mele­ri ile “tüketim için” yar­dımcı mal­ze­mele­rin teda­riki­ni sizin için mümkün olduğun­ca kolay ve uygun mali­y­et­li hale getir­mek olduğu­na inanıyoruz.

Chris­ti­an Kähler

Genel Müdür

2002’den beri tüketim için bakım yar­dımcıları teda­rikin­de uzman

Katja Kähler

Danış­man

2004 yılın­dan bu yana tıbbi yardım teda­ri­ki alanın­da uzman ve pazar­la­ma ve satış­tan sorumlu

Bastian Senger

Danış­man

2006 yılın­dan bu yana sağlık hiz­met­le­ri alanında

Karin Haber­korn

Nakit yöne­timi

2018’den bu yana, tüke­time yönelik bakım yar­dım­ları için tüm Alman bakım sig­or­tası kur­um­ların­da başvuru/onay pro­se­dür­le­ri uzmanı

Sabine Schultz

Sipariş işleme

2006’dan beri Hijyen ve bakım yar­dımcıları için dahili satış hizmeti

Oliver Schär-Peters

Sipariş işleme ve lojistik

2018’den beri Tüke­time yönelik hemşi­re­lik yar­dımcıları için sipariş ve lojis­tik konu­ların­da uzman

Ger­çe­kler:

  • 1996 Reha­bi­li­tasyon ve bakım yar­dımcıları pazarı­na giriş

  • 2002 Almanya’nın tamamı için bakım yar­dım­ları sek­törün­de tanın­mış hizmet sağlayıcıları olarak bakım sig­or­talarının çatı kuru­luşlarıy­la yapılan sözleşmeler

  • 2006 Sto­ckels­dor­f’­ta Form­Flex Ltd. şir­ke­t­i­nin kuru­luşu. Alman­ya’­da­ki tüm bakım sig­or­taları ile sig­or­talıla­ra tüke­time yönelik bakım yar­dımcıları teda­ri­ki için söz­leş­mele­rin imzalanması.

  • 2019 Form­Flex GmbH kuruldu ve Form­Flex Ltd. satın alındı.

  • Ortaklar/İttifaklar
    Form­Flex’in yetkili hizmet sağlayıcı olarak iyi bir üne sahip olduğu Alman­ya’­da­ki tüm sağlık ve uzun süreli bakım sig­or­tası fonları.FormFlex GmbH, Lübeck Ticaret Sicili HR B 18309’da kayıtlıdır.
Scroll to Top
Cart
  • No products in the cart.