Hizmet

Bakıma muhtaç kişiler

Bakıma muhtaç kişi­le­re yönelik hizmetimiz

Bakım yar­dım­larının sağlan­ması hak­kın­da bilgi:

  • Size tüke­time yönelik bakım yar­dım­ları sağla­mamı­zı ister misiniz?

Burada sizin için ilgili bil­gi­le­ri hazır­la­dık. Görün­tü­le­mek, yaz­dır­mak veya kay­det­mek için Acrobat Rea­der’a ihti­yacınız vardır.

Eğer sis­temi­niz­de yüklü değilse, buradan indi­re­bi­lir­si­niz: Acrobat Okuyucu

Bakıma muhtaç kişiler için bilgi formunu burada bula­bi­lir­si­niz: Bakıma muhtaç kişiler için bilgi formuna

Form hiz­me­timiz­de, bakım sevi­ye­si olan ayakta tedavi alıcıları için “Yar­dım­la­ra Uygun­luğun Onaylan­ması Baş­vu­ru­su” indi­ri­le­bi­lir ve yaz­dırıla­bi­lir. “Yardıma uygun­luk teyidi için başvuru” formunu burada bula­bi­lir­si­niz: başvuru formuna

Formu yaz­dır­dık­tan sonra sizden ver­i­ler­ini­zi gir­meni­zi isti­yo­ruz. Lütfen hemen veya daha sonra ihtiyaç duymayı bekle­diği­niz kalem­ler­den sonra ilk sütuna bir çarpı işareti koyun.

Baş­vu­ruyu imzala­dık­tan sonra lütfen bize gön­de­rin, bakım sig­or­tası şir­ke­t­i­ni­ze DEĞİL. Diğer işlem­ler­le ilgi­le­n­e­ceğiz ve bakım sig­or­tası fonunun onayı hazır olduğun­da sizinle ile­tişi­me geçeceğiz. 

Her­han­gi bir sorunuz varsa, lütfen reha@formflex.de adresin­den e‑posta yoluyla bizimle ile­tişi­me geçin. Elbette, 0451–889-62–0 numa­ralı tele­fond­an sora­cağınız soru­lara da yanıt vereceğiz.

Bakım hiz­met­le­ri

Bakım sağlayıcılar için hizmetimiz

Hastalarını­za bakım yar­dımcıları sağla­ma­ya ilişkin bilgiler:

  • Hastanız ken­di­si­ne tüke­time yönelik bakım yar­dımcıları sağla­mamı­zı mı istiyor?

Bunun için ayakta bakım hiz­met­le­ri için özel bir hizmet sun­uyo­ruz. Görün­tü­le­mek, yaz­dır­mak veya kay­det­mek için Acrobat Rea­der’a ihti­yacınız vardır. Eğer sis­temi­niz­de yüklü değilse, buradan indi­re­bi­lir­si­niz: Acrobat Okuyucu

Bakıma muhtaç kişiler için bilgi formunu burada bula­bi­lir­si­niz: Bakıma muhtaç kişiler için bilgi formuna

Hastalarını­zın bakımıy­la nasıl başa çıka­cağınız konu­sun­da soru­larınız varsa, kontrol lis­tesi­yle bir­lik­te tali­mat­ları buradan indi­re­bi­lir­si­niz: bakım hizmeti bilgilerine

Form hiz­me­timiz­de, bakım sevi­ye­si olan ayakta tedavi alıcıları için “Yar­dım­la­ra Uygun­luğun Onaylan­ması Baş­vu­ru­su” indi­ri­le­bi­lir ve yaz­dırıla­bi­lir. “Yardıma uygun­luk teyidi için başvuru” formunu burada bula­bi­lir­si­niz: başvuru formuna

Formu yaz­dır­dık­tan sonra, hasta ver­i­le­ri­ni gir­meni­zi rica edi­yo­ruz. Lütfen hemen veya daha sonra ihtiyaç duyul­ması bekle­nen kalem­ler­den sonra ilk sütuna bir çarpı işareti koyun. Lütfen hastanın baş­vu­ruyu imzala­masını ve bize gön­der­me­si­ni sağlayın. Diğer işlem­ler­le ilgi­le­n­e­ceğiz ve bakım sig­or­tası fonunun onayı hazır olduğun­da sizinle ile­tişi­me geçeceğiz.

Her­han­gi bir sorunuz varsa, lütfen reha@formflex.de adresin­den e‑posta yoluyla bizimle ile­tişi­me geçin. Elbette, 0451–889-62–0 numa­ralı tele­fond­an sora­cağınız soru­lara da yanıt vereceğiz.

Uzun süreli bakım sigortası

Bakım sig­or­tası şir­ket­le­ri için hizmetimiz

Sig­or­talınız için bakım yar­dım­larının sağlan­ması hak­kın­da bilgi:

  • Üyeniz tüketim için bakım yar­dım­ları sağla­mamı­zı istiyor mu?

Bu amaçla, form hiz­me­timiz­de acc uygu­la­masının indi­ril­me­si­ni sun­uyo­ruz. Bakım sevi­ye­si olan ayakta bakım alıcıları için bakım söz­leş­me­si Ek 4. Görün­tü­le­mek, yaz­dır­mak veya kay­det­mek için Acrobat Rea­der’a ihti­yacınız vardır. Eğer sis­temi­niz­de yüklü değilse, buradan indi­re­bi­lir­si­niz: Acrobat Okuyucu

“Tedarik söz­leş­me­si Ek 4’e göre başvuru” formuna buradan ulaşa­bi­lir­si­niz: forma

Formun çık­tısını aldık­tan sonra, lütfen sig­or­talı kişinin bil­gi­le­ri­ni ekleyin ve onay notuyla bir­lik­te bize gön­de­rin. Bakım yar­dım­ları­na olan ihti­yacı net­leş­tir­mek için üye­niz­le derhal ile­tişi­me geçeceğiz.

Her­han­gi bir sorunuz varsa, lütfen reha@formflex.de adresin­den e‑posta yoluyla bizimle ile­tişi­me geçin. Elbette, 0451–889-62–0 numa­ralı tele­fond­an sora­cağınız soru­lara da yanıt vereceğiz.

Scroll to Top
Cart
  • No products in the cart.