Bakım yar­dımcılarını kutuda kolayca sipariş edin!

Kay­be­de­cek zaman yok. Bakım pake­t­i­ni­zi 40 € karşılığın­da buradan sipariş edin!

Bakım pake­t­i­niz için baş­vu­ru­da bul­un­mak ve evinize ücret­siz bakım yar­dım­ları gön­de­ril­me­si­ni ister misiniz? Formflex ® -ekip bu mon­ta­j­la ilgi­le­nir. Doğru­dan bakım sig­ortanız­la anlaşıyo­ruz ve bakım yar­dım­larını­zı aylık olarak ve özel mas­raf­lar olmadan alıyorsunuz.

1)

İht­iy­acınız olan 40 € değer­in­de­ki bakım ürün­le­ri­ni seçin.

2)

Sipa­rişi­niz için kişisel bil­gi­ler­ini­zi girin.

3)

Mas­raf­ların üst­le­nil­me­si / onay bil­di­ri­mi için başvuru yükleyin.

Sadece Form­Flex® ile: Ben­zer­siz avan­ta­jlar­dan yararlanın!

Hızlı, birey­sel, esnek ve basit. Sadece Form­Flex’te kişisel danış­m­an­lık ile bakım yar­dım­larının tüm avan­ta­jlarını elde eder­si­niz. Bir çağrı mer­ke­zi­miz yok ve bizzat sizin için oradayız!

Hemen sevkiyat 

Hemen sev­ki­yat! Bakım pake­t­i­ni­zi sipa­rişi­niz­den ve inc­ele­me­den hemen sonra gönderiyoruz 

Yüksek kali­te­li ürünler 

Aler­ji­si olanlar için yüksek kali­te­li ürün­le­ri­miz ve alter­na­tif­le­ri­miz arasın­dan seçim yapabilirsiniz 

Bakım pake­ti­ni seçin 

Bakım pake­t­i­ni­zin içe­riği­ni birey­sel olarak siz belirlersiniz 

Form­Flex hakkında

Form­Flex ® reha­bi­li­tasyon sek­törün­de 1 Ocak 2006’dan beri faa­li­y­et gös­ter­mek­te­dir.
Ayakta tedavi gören bakıma muhtaç hastala­ra “40. mad­de­nin 2. fıkrası uyarın­ca tüke­time yönelik bakım yar­dımcıları” sağlama konu­sun­da uzmanız. SGB XI” ve inkon­tin­ans sarf mal­ze­mele­ri konu­sun­da uzmanlaşmıştır.

Ürün­le­ri­miz ve hiz­met­le­ri­miz hak­kın­da her­han­gi bir öner­iniz veya sorunuz varsa ya da sadece daha fazla bilgi almak ve bizimle ile­tişi­me geçmek isti­yor­sanız, lütfen ile­tişim say­famı­zı kullanın.

Scroll to Top
Cart
  • No products in the cart.