Künye

TMG § 5 uyarın­ca bil­gi­ler:
Form­Flex GmbH
IK 460 112 447 (SGB XI)
IK 460 112 436 (SGB V)
Georg-Ohm-Str. 6
23617 Sto­ckels­dorf

Ticaret sicili: HRB 18309
Kayıt mah­ke­me­si: Lübeck

Tem­sil­ci:
Bastian Senger

İlet­işim:
Telefon: +49 451 889620
Faks: +49 451 8897014
E‑posta: reha@formflex.de

KDV KIMLIĞI:
Umsatz­steu­er­ge­setz §27 a uyarın­ca satış vergisi kimlik numa­rası:
DE320952613

AB Uyuş­maz­lık Çözümü
Avrupa Komisyo­nu çevri­mi­çi uyuş­maz­lık çözümü (OS) için bir plat­form sağlam­akt­a­dır: https://ec.europa.eu/consumers/odr. E‑posta adre­si­mi­zi yukarı­da­ki künyede bulabilirsiniz.

Tüke­ti­ci uyuş­maz­lık çözümü/evrensel tahkim kurulu
Bir tüke­ti­ci tahkim kurulu nezdin­de uyuş­maz­lık çözümü işlem­le­ri­ne katıl­ma­ya istekli veya yükümlü değiliz.

İçerik için sor­um­lu­luk
Bir hizmet sağlayıcı olarak, Madde 7 para­graf 1 uyarın­ca TMG, bu say­fa­lard­a­ki kendi içe­riğin­den genel yasala­ra uygun olarak sor­um­lu­dur. Bununla bir­lik­te, TMG §§ 8 ila 10 uyarın­ca, bir hizmet sağlayıcı olarak ile­ti­len veya sakla­nan üçüncü taraf bil­gi­le­ri­ni izlemek veya yasa dışı faa­li­y­et­le­re işaret eden dur­um­ları araş­tır­mak zorunda değiliz.

Genel yasala­ra uygun olarak bil­gi­le­rin kal­dırıl­ması veya kul­lanımının engel­len­me­si yüküm­lülü­k­le­ri bundan etki­len­mez. Ancak, bu konu­da­ki sor­um­lu­luk sadece somut bir ihlalin öğre­nil­diği andan iti­ba­ren müm­kündür. Bu tür ihl­al­ler­den haber­dar olursak, bu içeriği derhal kaldıracağız.

Bağlan­tılar için sor­um­lu­luk
Tekli­fimiz, içe­rikle­ri üzerinde hiçbir etkimiz olmayan üçüncü taraf­ların harici web site­le­ri­ne bağlan­tılar içerir. Bu nedenle, bu harici içe­rik­ler için her­han­gi bir sor­um­lu­luk kabul ede­meyiz. Bağlan­tılı say­fa­ların içe­riğin­den her zaman say­fa­ların ilgili sağlayıcısı veya ope­ra­törü sor­um­lu­dur. Bağlan­tı verilen say­fa­lar, bağlan­tı ver­il­diği sırada olası yasal ihl­al­le­re karşı kontrol edil­miş­tir. Yasa dışı içe­rik­ler bağlan­tı sırasın­da fark edilememiştir.

Bununla bir­lik­te, bağlan­tılı say­fa­ların içe­riği­nin kalıcı olarak kontrol edil­me­si, yasaların ihlal edil­diği­ne dair somut gös­ter­ge­l­er olmadan makul değil­dir. Her­han­gi bir yasa ihla­lin­den haber­dar olursak, bu tür bağlan­tıları derhal kaldıracağız.

Telif Hakkı
Bu say­fa­lar­da site ope­ra­tör­le­ri tarafın­dan oluş­turulan içe­rik­ler ve eserler Alman telif hakkı yasası­na tabidir. Telif hakkı yasasının sınırl­arı dışında çoğalt­ma, düzen­le­me, dağıtım ve her türlü kul­lanım, ilgili yazarın veya yara­tıcının yazılı onayını gerek­tir­ir. Bu say­fanın indi­ril­me­si­ne ve kopy­a­l­an­ması­na yal­nız­ca özel, ticari olmayan kul­lanım için izin verilir.

Bu say­fad­aki içerik ope­ra­tör tarafın­dan oluş­tur­ul­ma­dığı sürece, üçüncü taraf­ların telif hakları­na saygı duyulur. Öze­l­lik­le, üçüncü taraf içeriği bu şekilde tanım­lanır. Yine de bir telif hakkı ihla­lin­den haber­dar olursanız, lütfen bizi uygun şekilde bil­gi­lend­irin. Her­han­gi bir ihl­al­den haber­dar olursak, söz konusu içeriği derhal kaldıracağız.

Kul­lanılan gör­sel­ler ve gra­fik­ler için kaynak refer­ans­ları:
Bu web say­fa­ların­da kul­lanılan foto­ğraf­lar Inma­gi­ne ve Foto­li­a’­dan alınmış ve lisanslanmıştır.

Konsept, geliş­tir­me ve destek
Design­bock
Tel.: 0451 70 781 683
Posta: moinmoin@designbock.de
Web: www.designbock.de

Scroll to Top
Cart
  • No products in the cart.