AGB

Genel Hüküm ve Koşul­lar (GTC) formflex.de ve shopformflex.de
Durum 01.07.2007

1. genel hüküm ve koşul­ların konusu
GŞK’nin konusu, formflex.de ve shopformflex.de / Form­Flex GmbH ile çevri­mi­çi satış tekli­fi­ni talep eden (müşteri) arasın­da kendi çevri­mi­çi mağ­aza­ları üzerin­den yapılan tüm söz­leş­me­ler için söz­leş­me hüküm ve koşul­larının düzen­len­me­si­dir. Sipa­rişi­niz­le bir­lik­te hüküm ve koşul­ları kabul etmiş olursunuz.

2 Teklif­ler, hiz­met­le­rin kapsamı ve söz­leş­me­nin imza­lan­ması
Satın alma ve tes­li­mat söz­leş­me­si, teda­ri­k­çi­nin malları teslim ederek veya müş­te­ri­ye tes­li­ma­tı bil­di­rerek sipa­rişi kabul etme­si­yle sonu­çlanır. Satıcının söz­leş­me teklif­le­ri değişik­liğe tabidir. Satıcının sipariş onayı, söz­leş­meyle bor­çlanılan edimin kapsamı konusun­da mün­hasıran yetkili olacaktır.

Tekli­fin veya sipariş onay­ının day­an­dığı resim­ler ve boyut­lar gibi bel­ge­ler, açıkça bağlay­ıcı olarak belir­til­me­di­kle­ri sürece, genel­lik­le yalnız­ca yaklaşık değer­ler olarak anlaşıl­malı­dır. Teslim edilen ürünler, ürün resim­lerin­den farklı ola­bi­lir, ancak bunun kalite veya içerik üzerin­de hiçbir etkisi yoktur. Özel teklif­ler yalnız­ca stoklar tükene­ne kadar geçerlidir.

3. i̇ptal poli̇ti̇kasi: i̇ptal hakki
Özel bir kişi olarak, söz­leş­me bey­anını­zı iki hafta içinde metin biçimin­de (örneğin mektup, faks, e‑posta) veya ürünü iade ederek neden belirt­me­den iptal ede­bi­lir­si­niz. Süre en erken bu tali­ma­tın alın­masıy­la başlar. İptalin veya mall­arın zamanın­da gön­de­ril­me­si, iptal süre­si­ne uymak için yeterli ola­cak­tır. İptal baş­vu­ru­su şu adrese yapıl­malı­dır:

Form­Flex GmbH
Posta Kutusu 11 17
23612 Sto­ckels­dorf
Faks: 0451/ 8897014

4 İptal poli­ti­kası: İptalin sonu­çları
Etkili bir iptal duru­mun­da, her iki tarafça alınan hiz­met­ler iade edile­cek ve elde edilen tüm fayd­a­lar (örneğin kul­lanım avan­ta­jları) teslim edile­cek­tir. Teslim aldığınız malları tamamen veya kısmen ya da sadece bozu­lmuş bir durumda iade ede­mez­se­niz, değer kaybı için bize tazmi­nat öde­me­niz gereke­bi­lir. Bu durum, örneğin bir mağa­za­da sizin için mümkün ola­bile­ceği gibi, ürünün bozu­l­ması yalnız­ca ince­len­mesin­den kayna­k­lanıyor­sa geçerli değildir.

Ayrıca, malları kendi malınız­mış gibi kul­lan­ma­ya­rak ve değer­leri­ni düşü­re­cek her­han­gi bir şey yapmak­t­an kaçı­narak tazmi­nat ödeme yüküm­lülüğün­den kaçınabilirsiniz.

Dikkat: Koli postası ile gön­de­ri­le­bi­len mallar müşteri tarafın­dan iade edil­mel­i­dir. Teslim edilen mallar sipariş edilen mallara karşılık geli­yor­sa ve iade edile­cek mall­arın fiyatı 40 Euro’yu geç­mi­yor­sa veya mall­arın fiya­tının daha yüksek olması duru­mun­da, iptal sırasın­da henüz bedeli veya söz­leş­meyle kar­ar­laş­tırıl­mış bir kısmi ödemeyi yap­ma­dıy­sanız, iade sev­ki­ya­tının mas­raf­larını karşıla­manız gerekir. Aksi tak­dir­de nakliye mas­raf­larını iade ede­ceğiz (lütfen kargo ücreti tahsil edilmiş hiçbir şey gön­der­meyin). Koli postası ile gön­de­ri­le­mey­en ürünler sizden alınacaktır.

5. Tes­li­mat ve nakliye mas­raf­ları
Tes­li­mat ve sipa­riş­ler sadece Almanya içinde müm­kün­dür. Nakliye hizmeti sağlay­ıcısını seçme hak­kı­mız sak­lı­dır. Tes­li­mat yalnız­ca haneler için alışıla­gel­miş miktarl­ar­da ger­çe­kleşir. Tes­li­mat, tarafı­mız­ca zamanın­da ve doğru bir şekilde tedarik edil­me­si şartına bağlı olarak yapıla­cak­tır ve eksik­lik­ten sorumlu değil­dir. Nakliye hasarı duru­mun­da, bu durum derhal nakli­ye­ci­ye bildirilmelidir.

Ürün açı­kla­masın­da aksi belir­til­me­di­k­çe, bir sipa­rişin teslim süresi genel­lik­le yaklaşık 3–5 iş günüdür. Teslim süresi daha uzun olan ürünler için, ilgili ürün açı­kla­masın­da ilgili bir not bula­cak­sınız. Nakliye ve paket­le­me mas­raf­larının müşteri tarafın­dan karşıla­na­cak payı, sipariş değe­ri­ne veya sipariş mikt­arı­na bakıl­mak­sı­zın sipariş ve tes­li­mat adresi başına uygulanır.

Özel olarak işa­ret­len­me­miş ürünler için maliyet payı 5,00 EUR’luk sabit bir orandır. Nakliye mali­y­et­lerin­de artışa neden olan ürünler söz konusu olduğun­da, ilgili ürün açı­kla­masın­da ilgili bir not bul­una­bi­lir. Uygun şekilde işa­ret­len­miş mün­fe­rit durum­lar­da, işa­ret­li ürün­le­rin sev­ki­ya­tı müşteri için ücretsizdir.

6. fiyat teklif­le­ri
Belir­ti­len fiy­at­la­ra yasal KDV ve artı nakliye ücreti dahil­dir. İstisna: Uygun şekilde işa­ret­len­miş mün­fe­rit durum­lar­da, işa­ret­li ürün­le­rin sev­ki­ya­tı müşteri için ücret­sizdir. Ticari alıcılar için fiy­at­lar net (artı yasal KDV) olarak belirtilmiştir.

7. unvanın saklı tutul­ması
Mallar, öde­me­nin tamamı yapıla­na kadar bizim mül­ki­y­e­timiz­de kalır.

8. Ödeme
Ödeme seçe­neği olarak sadece peşin ödeme kabul edil­mek­te­dir.

9. veri̇ koruma
Kişisel veriler her zaman gizli tutulur. İşlemin işlen­me­si için gerekli veriler sak­la­na­cak ve gere­kir­se sipariş işleme çer­çe­vesin­de ticari bilgi hiz­met­le­ri­ne (mate­ma­tik­sel-ista­tis­tik­sel pro­se­dür­le­re dayalı kredi değer­len­dir­me­si veya kre­di­bi­li­te kon­trolü) aktarılacaktır.

Gere­kir­se, adres ve ile­tişim veri­le­ri, mall­arın doğ­ru­dan tes­li­ma­tı amacıy­la teda­ri­k­çi­le­ri­mi­ze veya alt yükle­ni­ci­le­ri­mi­ze aktarıla­cak­tır. Hiçbir kişisel veri, sipariş işleme için bu vazge­çil­mez önlemin ötesin­de kimseye aktarılmayacaktır.

Müşteri, ticari amaçlar için gerekli olan veri­ler­i­nin bu şekilde işlen­me­si­ne ve ile­til­me­si­ne rıza gösterir.

10 Garanti/Sorumluluk
formflex.de ve shopformflex.de / Form­Flex GmbH, tes­li­mat kalem­ler­i­nin ilgili teknik duruma göre hatasız olduğunu garanti eder. Her durumda tam kul­lanım koşul­ları ve kul­lanım gere­kli­li­kle­ri için lütfen ambalaj üzer­in­de­ki açı­kla­ma­la­ra veya kul­lanım tali­ma­tlarında­ki ve ekteki broşür­ler­de­ki bil­gi­le­re bakın. Alıcı, yasal garanti düzen­lemele­ri­ne uygun olarak tüm ürünler için iki yıllık bir garanti alır ve sor­um­lu­luk bir sonraki para­grafta belir­til­diği gibi sınırlandırılır.

Ticari müşte­ri­ler, kusur duru­mun­da kendi tak­di­ri­mi­ze bağlı olarak ilk önce değiş­tir­me veya onarım yap­mamız koşu­luy­la iki yıllık bir garanti alırlar. Kusur­l­arın makul bir süre içinde mütea­kip ifa ile gide­ri­le­me­me­si halinde, satın alma fiya­tının düşü­rül­me­si­ni veya söz­leş­me­nin feshini talep edebilirsiniz.

Alıcının diğer talep­le­ri — açıkça kabul edil­me­di­k­çe — yasal gere­k­çe­le­re bakıl­mak­sı­zın hariç tutulur. formflex.de ve shopformflex.de / Form­Flex GmbH, tes­li­mat kale­min­de doğ­ru­dan meydana gel­mey­en her­han­gi bir hasar­dan sorumlu olma­ya­cak­tır. Bu sor­um­lu­luk sınır­la­ması, bizim veya vekil­le­ri­mi­zin kasıt veya ağır ihmalden suçlu olması veya zararın, tes­li­mat kale­min­de­ki kusur­lar duru­mun­da özel olarak kul­lanılan nes­nel­er­de­ki kişisel yar­al­an­ma veya maddi hasar için sor­um­lu­luğun üst­le­nil­diği Ürün Sor­um­lu­luğu Yasası uyarın­ca maddi söz­leş­me yüküm­lülük­ler­i­nin veya talep­ler­i­nin ihla­lin­den kayna­k­lan­ması duru­mun­da geçerli olma­ya­cak­tır. Ayrıca, sor­um­lu­luğun sınır­lan­dırıl­ması, bizim veya vekil­le­ri­mi­zin kusurlu bir görev ihla­lin­den kayna­k­la­nan yaşam, uzuv veya sağlık yar­al­an­ması duru­mun­da geçerli olma­ya­cak­tır. Sor­um­lu­luğu­muz hariç tutul­duğu sürece, bu durum çalış­an­ları­mı­zın, per­so­neli­mi­zin, tem­silci­le­ri­mi­zin ve varsa vekil­le­ri­mi­zin kişisel sor­um­lu­luğu için de geçerli olacaktır.

Ürün açı­kla­ma­ların­da başka garan­ti­ler veri­li­yor­sa, bunlar yalnız­ca satın alınan ürünün özel ve ama­çla­n­an kul­lanı­mı duru­mun­da geçerli olacak ve mall­arın ticari ama­çlar­la kul­lanıl­ması duru­mun­da açıkça geçerli olmayacaktır.

11 Genel/Yasal Geçer­li­lik
Bu söz­leş­me­nin mün­fe­rit hüküm­ler­i­nin veya bileşen­ler­i­nin geçer­sizliği, geri kalan hüküm­le­rin geçer­li­liği­ni etki­le­meye­cek­tir. Bunun yerine ilgili yasal düzen­le­me geçerli ola­cak­tır. Bu Genel Hüküm ve Koşul­larda­ki ilgili hüküm hiçbir durumda Alıcının her­han­gi bir hüküm ve koşu­lunun yerine geç­meye­cek­tir. Aynı durum, satış ve tes­li­mat hüküm ve koşul­ların­da bir boşluk olması halinde de geçerli olacaktır.

Scroll to Top
Cart
  • No products in the cart.