SSS

Sıkça sorulan sorular

Burada bakım yar­dımcıları hak­kın­da sıkça sorulan soru­ların yanıt­larını bula­caksınız. Burada bula­ma­dığınız bir sorunuz varsa, lütfen bizi 0800 335 86 33 numa­ralı ücret­siz yardım hat­tımız­dan arayın. O zaman size yar­dımcı olm­ak­tan mut­lu­luk duyarız!

Evde en az bir özel kişi tarafın­dan bakılan bakım derece­si (1, 2, 3, 4 veya 5) olan tüm kişiler §40 para­grafı­na göre 1 SGB XI tüketim için bakım yar­dım­ları tale­bin­de bulunmuştur.

Yok! Bakım dereceniz varsa, bakım sig­or­tası önceden onay aldık­tan sonra bakım yar­dımcılarının mas­raf­larını karşıla­ya­cak­tır. Hiz­me­timiz ücret­siz­dir. Bu nedenle sizin için hiçbir maliyet yoktur!

Evet. İht­iy­aç­larınıza bağlı olarak bakım yar­dımcılarının bileşi­mi­ni seçe­bi­lir ve her ay ürün seçe­bi­lir­si­niz. Sipariş bölümümü­ze git­me­niz yeterlidir.

Bakım pake­t­i­ni­zi aşağı­da­ki ürün­ler­le dol­du­ra­bi­lir­si­niz: Tek kul­lanım­lık eldi­ven­ler, el ve yüzey dezen­fekt­an­ları, tek kul­lanım­lık koruyu­cu önlü­k­ler, yıkana­bi­lir koruyu­cu önlü­k­ler, ağız koruyu­cu­ları ve parmak manşon­ları ve emici yatak koruma pedleri.

Şampuan, krem, sabun, el bezi gibi kişisel bakım mal­ze­mele­ri sarf mal­ze­me­si olarak kabul edil­me­mek­te­dir. Bunları mağazamız­dan ayrı olarak satın ala­bi­lir­si­niz. Bebek bezleri, pedler veya pan­to­lon­lar gibi inkon­tin­ans yar­dımcıları da bakım pake­ti­ne dahil değil­dir. Bunlar doktor tarafın­dan reçete edilir ve sağlık sig­or­tası (SGB V) tarafın­dan karşılanır.

Bakım sig­ortanız­dan onay almış olmamız koşu­luy­la, bakım yar­dım­larını­zı gen­el­lik­le 1–2 iş günü sonra göndeririz.

Evet. Bir yandan bakım sig­or­tası kuru­mu­na mas­raf­ların karşılan­ması için baş­vu­ru­da, diğer yandan da tes­li­ma­tı aldığını­za dair mak­buz­da imzanı­za ihti­yacımız var. Bakım sig­or­tası şir­ke­t­i­niz­le fatu­ra­lan­dır­ma için bunlara ihti­yacımız var.

Özel sig­or­tası olan müşte­ri­le­rin de ücret­siz bakım yar­dım­ların­dan yar­ar­lan­ma hakkı vardır. Tes­li­mat­tan sonra bizden bir fatura ala­caksınız, bu fatu­rayı önce öde­me­niz ve ardın­dan sigorta şir­ke­t­i­ni­ze ibraz etmeniz gerekmektedir.

Kural olarak, bakım sig­or­tası fonunu­zun onayı, şart­ları yerine get­ir­diği­niz sürece sınır­sız bir süre için geçer­li­dir. Ancak, bakım dereceniz geri çeki­lir­se veya yatılı bir tesise kabul edi­lir­se­niz, izniniz artık geçerli değil­dir. Bakım sig­or­tası şir­ke­t­i­niz onayı sınır­lan­dırır­sa, zamanın­da yeni bir başvuru yapıl­masını sağlayacağız.

Scroll to Top
Cart
  • No products in the cart.